Uzņēmumu finanšu grāmatvedība – kvalifikācijas paaugstināšanas kurss praktizējošiem grāmatvežiem

 

No 14.septembra līdz 2.novembrim ceturtdienās
plkst. 9.30 – 16.15

Cena: 584 € + PVN

Pasniedzēja:
Nelda Janoviča – Mg.oec., zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, sertificēts koučs.
Vairāk kā 20 gadu praktiska darba stāžs finanšu, nodokļu un grāmatvedības jomās, t.sk. praktiska pieredze VID audita darbā un tā vadīšanā, auditu pārsūdzību un tiesu praksē. Profesionālu rakstu autore, semināru un kursu vadītāja.

Mērķis:
padziļināt un paplašināt praktizējošu grāmatvedības speciālistu prasmes saimniecisko situāciju izpratnē, likumu lasīšanas un piemērošanas praksē, grāmatvedības un nodokļu uzskaitē, t.sk. ar mērķi spēt minimizēt nodokļu riskus un vairot biznesa finanšu stabilitāti.

Aktualitāte:
Kursa ietvaros tiek teorētiski un praktiski apskatītas finanšu un nodokļu grāmatvedības uzskaites situācijas, gan uzskaites specifiski jautājumi.

Tiek veidotas un pilnveidotas likumu lasīšanas, piemērošanas un izpratnes prasmes, darbs ar likumdošanas normatīvajiem aktiem.

Kursa laikā dalībnieki varēs saņemt atbildes uz jautājumiem arī ārpus kursu tēmas apjoma. Intereses gadījumā dalībnieki tiks iepazīstināti ar VID audita un tiesu praksi dažādās saistošajās grāmatvedības un nodokļu situācijās, kas palīdzēs gūt izpratni par iespējām no šādām situācijām izvairīties. Kursu dalībnieki apgūs prasmes veikt situāciju analīzi un ar grāmatvedību saistītu lēmumu pieņemšanu.

Dalībnieki elektroniski tiks nodrošināti ar dažādiem praktiskiem darba rīkiem finanšu pārskatu un naudas plūsmas sastādīšanā u.c. praktiski noderīgiem dokumentiem.

PROGRAMMA
Jaunais Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums un saistošie Ministru kabineta noteikumi, to piemērošana kopsakarā.

Pamatprincipi. Grāmatojumu tipu veidi. Darījumu ekonomiskās būtības izpratne. Grāmatvedības un nodokļu organizācijas dokumenti.

Nodokļu un finanšu grāmatvedības uzskaites atšķirības, “izpratnes atslēgas”, domāšanas principi un mehānismi pareizas nodokļu un finanšu uzskaites nodrošināšanai.

Kļūdu labojumi dažādās situācijās un finanšu posteņos, ietekme uz nodokļiem.

  1. Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi, bioloģiskie aktīvi, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi. Grāmatojumi. Likumdošanas normatīvu praktiska piemērošana. Testi un situāciju treniņi.
  2. Apgrozāmie līdzekļi Krājumi, pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi, debitori, īstermiņa finanšu ieguldījumi, nauda. Pašizmaksa. Grāmatojumi. Likumdošanas normatīvu praktiska piemērošana. Testi un situāciju treniņi.
  3. Pašu kapitāls Pamatkapitāls, ilgtermiņa ieguldījumu un finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve, likumā noteiktās un pašu noteiktās rezerves. Nesadalītā peļņa.
  4. Uzkrājumi dažāda veida saistībām. Grāmatojumi. Likumdošanas normatīvu praktiska piemērošana. Testi un situāciju treniņi.
  5. Kreditori Ilgtermiņa un īstermiņa kreditori. Atliktā nodokļa saistības. Aizņēmumi no kredītiestādēm. Citi aizņēmumi (finanšu noma u.c.). Saņemtie avansi. Parādi radniecīgām un asociētām sabiedrībām. Nodokļi. Nākamo periodu ieņēmumi. Neizmaksātās dividendes. Uzkrātās saistības, t.sk. atvaļinājumiem. Nodokļi. Grāmatojumi. Likumdošanas normatīvu praktiska piemērošana. Testi un situāciju treniņi.
  6. Gada pārskats (GP). Noformēšana. Uzrādāmā un neuzradāmā informācija. Gada pārskata sastādīšanas tehnika un secīgie soļi. Praktiska GP noformēšana. Naudas plūsmas sastādīšanas pamatprincipi.
  7. Gadījumi, kad sastādāms Konsolidētais gada pārskats un Atkarības pārskat sastādīšanas gadījumi. Atbrīvojumi. Sastādīšanas praktiskie aspekti. Speciālās bilances. Atbildes uz jautājumiem. Diskusijas.