Uzņēmumu finanšu grāmatvedība – kvalifikācijas paaugstināšanas kurss praktizējošiem grāmatvežiem (PILNA GRUPA)

 

26.oktobrī, 2., 9., 16.novembrī
plkst. 9.30 – 16.15

Cena: 300 € + PVN

Pasniedzēja:
Nelda Janoviča – Mg.oec., zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, sertificēts koučs.
Vairāk kā 20 gadu praktiska darba stāžs finanšu, nodokļu un grāmatvedības jomās, t.sk. praktiska pieredze VID audita darbā un tā vadīšanā, auditu pārsūdzību un tiesu praksē. Profesionālu rakstu autore, semināru un kursu vadītāja.

Mērķis un IEGŪSTAMĀS PRASMES:

Padziļināt un paplašināt prasmes saimniecisko situāciju izpratnē, likumu lasīšanas un piemērošanas praksē, grāmatvedības un nodokļu uzskaitē, t.sk. ar mērķi spēt minimizēt nodokļu riskus un vairot biznesa finanšu stabilitāti.

Dalībnieki varēs saņemt atbildes uz jautājumiem arī ārpus kursu tēmas apjoma. Elektroniski tiks nodrošināti ar dažādiem praktiskiem darba rīkiem finanšu pārskatu un naudas plūsmas sastādīšanā u.c. praktiski noderīgiem dokumentiem.

PROGRAMMA
Jaunais Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums un saistošie Ministru kabineta noteikumi, to piemērošana kopsakarā.

NODOKĻU JAUNUMI 2018! (UIN, IIN, MUN, VSAOi)

Pamatprincipi. Grāmatojumu tipu veidi. Nodokļu un finanšu grāmatvedības uzskaites atšķirības, “izpratnes atslēgas”, domāšanas principi un mehānismi pareizas nodokļu un finanšu uzskaites nodrošināšanai.

Kļūdu labojumi dažādās situācijās un finanšu posteņos, ietekme uz nodokļiem.

  1. Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi, bioloģiskie aktīvi, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi. Prakse. Testi.
  2. Apgrozāmie līdzekļi Krājumi, pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi, debitori, īstermiņa finanšu ieguldījumi, nauda. Pašizmaksa. Prakse. Testi.
  3. Pašu kapitāls Pamatkapitāls, ilgtermiņa ieguldījumu un finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve, likumā noteiktās un pašu noteiktās rezerves. Nesadalītā peļņa. Prakse. Testi.
  4. Uzkrājumi dažāda veida saistībām. Prakse. Testi.
  5. Kreditori Ilgtermiņa un īstermiņa kreditori. Atliktā nodokļa saistības. Aizņēmumi no kredītiestādēm. Citi aizņēmumi (finanšu noma u.c.). Saņemtie avansi. Parādi radniecīgām un asociētām sabiedrībām. Nodokļi. Nākamo periodu ieņēmumi. Neizmaksātās dividendes. Uzkrātās saistības, t.sk. atvaļinājumiem. Nodokļi. Prakse. Testi.
  6. Gada pārskats (GP) un UIN deklarācija. Noformēšana. Uzrādāmā un neuzradāmā informācija. Gada pārskata sastādīšanas tehnika un secīgie soļi. Praktiska GP noformēšana. Naudas plūsmas sastādīšanas pamatprincipi.