Biznesa un finanšu vadība un tās digitālie instrumenti

Izglītības programmas mērķis ir sniegt izglītojamiem nepieciešamās zināšanas par uzņēmējdarbības plānošanas metodoloģijas pamatiem, procesu digitalizācijas iespējām, kā arī, pielietojot dažādus digitālus risinājumus, nodrošināt teorētisko un praktisko prasmju apgūšanu finanšu datu apstrādē un analīzē biznesa vērtības palielināšanai. Izskaidrot likumsakarības, kas saistītas ar uzņēmuma darbību tā iekšienē un saskarsmē ar citiem tirgus dalībniekiem.

Izglītības procesā tiek attīstītas  izglītojamā prasmes:

  • par programmnodrošinājumu finanšu datu apstrādei un to analīzei;
  • par MS Excel izmantošanas iespējām pašizmaksas aprēķiniem, budžetu sastādīšanai,  apgrozāma kapitāla vadīšanai un lēmumu pieņemšanai;
  • par MS Excel izmantošanas iespējām biznesa vērtības noteikšanai, uzņēmumu iegādes (apvienošanās) atspoguļošanai finanšu pārskatos;
  • demonstrēt zināšanas par inovatīviem finansēšanas instrumentiem un risinājumiem biznesa vērtības palielināšanai modernā digitālā biznesa vidē;
  • spēt analītiski aprakstīt uzkrātos finanšu datus, formulēt problēmas, sniegt to risinājumus;
  • spēt pielietot finanšu budžetu sastādīšanas metodes, uzņēmumu vērtības noteikšanas metodes, kā arī kapitālieguldījumu efektivitātes izvērtēšanas metodes;
  • mācēt apstrādāt informāciju uzņēmuma vai organizācijas finanšu un statistiskās atskaišu sagatavošanai,
  • spēt pārvaldīt un kārtot digitālos datus, izmantot digitālās datu bāzes uzņēmuma vai organizācijas finanšu stāvokļa novērtēšanai.