Budžeta iestādes gada pārskata sagatavošana un iesniegšana e-vidē

Izglītības programmas mērķis ir sniegt izglītojamiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un sekmēt kompetences iegūšanu par gada pārskata sagatavošanu budžeta iestādēs (iestādes atsevišķais gada pārskats), plaši pielietojot digitālos rīkus un metodes.

Izglītības programmas apguves laikā izglītojamie attīstīta prasmes:

  • izprast normatīvo aktu prasības, kas nosaka gada pārskata sagatavošanu budžeta iestādēs;
  • izmantojot pieejamās datu bāzes un elektroniskos dokumentus, spēt novērtēt saimnieciskos darījumus un tos iegrāmatot uzskaites sistēmās;
  • pārzināt gada pārskata struktūru un tā sagatavošanas pamatprincipus e-vidē;
  • prasmīgi pielietot budžeta iestāžu grāmatvedības uzskaites programmas bilances posteņu novērtēšanā;
  • spēt sagatavot un iesniegt kvalitatīvus finanšu pārskatu un tā pielikumu Valsts kases e-vidē