3 dienu īsais finanšu grāmatvedības kurss

6., 13., 21.novembrī plkst. 9.30 – 16.15
Cena: 274 € + PVN

Pasniedzēja: Nelda Janoviča, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, sertificēts koučs.
SIA „Nodokļu Konsultatīvais Birojs” un SIA „AUDITA GRUPA”, SIA “Apmācību apvienība”, SIA “Izglītības Centrs” īpašniece un valdes locekle. Vairāk kā 24 gadu darba pieredze finanšu, grāmatvedības un nodokļu vadības jomā, pieredze VID audita darba vadīšanā un organizēšanā, tiesvedību pieredze pārstāvībā tiesās gan kā VID speciālistam, gan revidentei, labi pārzina nodokļu, finanšu un ekonomiskos vadības procesus uzņēmumos. No 2017.g. sadarbībā ar VID un FM piedalījusies GP pielikuma EDS aizpildīšanas saistošo noteikumu uzlabošanā un grozījumu sagatavošanā, un jaunā Grāmatvedības likumprojekta izstrādē.

PROGRAMMA

I. Īsumā – likumprojekts par ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanu.
II. Aktuālais par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma praktisku piemērošanu ārpakalpojumu
Grāmatvedībā, VID kontroles prakse.

III. Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums un gada pēdējā deklarācija
Īss atgādinājums par likuma vispārējiem principiem.
Likuma un saistošo MK noteikumu prasību apskate pa jautājumu grupām (nesaistītie izdevumi – soda naudas u.c.; personāla ilgtspējas izdevumi; nedrošie debitoru parādi; aizdevumi saistītām personām; atvieglojumi ziedotājiem; reorganizācija u.c.).
VID Uzziņas, kas attiecas uz konkrēto tēmas grupu.
Uzrādīšana deklarācijas rindās.
Situāciju piemēri.

IV. Finanšu pārskatu posteņu uzskaite grāmatvedībā un atspoguļošana gada pārskatā
Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi, bioloģiskie aktīvi, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi. Avansi. Izveide.
Apgrozāmie līdzekļi Krājumi, pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi, debitori, īstermiņa finanšu ieguldījumi, nauda. Avansi. Pašizmaksa.
Pašu kapitāls Pamatkapitāls, ilgtermiņa ieguldījumu un finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve, likumā noteiktās un pašu noteiktās rezerves. Nesadalītā peļņa.
Uzkrājumi dažāda veida saistībām.
Kreditori Ilgtermiņa un īstermiņa kreditori. Aizņēmumi no kredītiestādēm. Citi aizņēmumi (finanšu noma u.c.). Saņemtie avansi. Parādi radniecīgām un asociētām sabiedrībām. Nodokļi. Nākamo periodu ieņēmumi. Neizmaksātās dividendes. Uzkrātās saistības, t.sk. atvaļinājumiem. Nodokļi.

Kļūdu labojumi dažādās situācijās un finanšu posteņos, ietekme uz nodokļiem.

V. Gada pārskats 2019
Aktuālais iesniegšanas kārtībā EDS un MK noteikumos Nr.399 „Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu”
Aizpildīšanas ieteikumi un paraugi.
Situāciju apskats.

VI. Atbildes uz jautājumiem

MĒRĶIS un IEGŪSTAMĀS PRASMES:
Padziļināt un paplašināt prasmes saimniecisko situāciju izpratnē, likumu lasīšanas un piemērošanas praksē, grāmatvedības un nodokļu uzskaitē, “izpratnes atslēgas”, domāšanas principi un mehānismi pareizas nodokļu un finanšu uzskaites nodrošināšanai.

Dalībnieki varēs saņemt atbildes uz jautājumiem arī ārpus kursu tēmas apjoma. Elektroniski tiks nodrošināti ar dažādiem praktiskiem darba rīkiem finanšu pārskatu un naudas plūsmas sastādīšanā u.c. praktiski noderīgiem dokumentiem.