Grāmatvežu sertifikācijas sagatavošanas kurss

Cena: 175 € + PVN
Pasniedzēja: Jūlija Bojarenko

Kurss notiks attālināti.

PROGRAMMA

Finanšu grāmatvedība
1.   Ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšana un uzskaite atbilstoši  normatīvo aktu prasībām

§  Ilgtermiņa ieguldījumi: atzīšanas kritēriji, novērtēšana un uzskaite, vērtības norakstīšana, vērtības samazinājuma korekcijas.

§  Nomāto ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite, finanšu un operatīva noma.

§  Bez atlīdzības saņemto objektu uzskaite.

§  Remonta izdevumu klasifikācija un uzskaite.

§  Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšana.

§  Praktisko piemēru risināšana un iespējamo kļūdu analīze ilgtermiņa ieguldījumu novērtēšanā un uzskaitē.

2.  Krājumu uzskaites īpatnības atbilstoši normatīvo aktu prasībām

§  Krājumu  novērtēšana  iegādes izmaksās un ražošanas pašizmaksā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

§  Krājumu uzskaites un novērtēšanas metodes.

§  Krājumu zudumi, to veidi un uzskaites īpatnības.

§  Krājumu novērtēšana bilances datumā.

§  Praktisko piemēru risināšana un iespējamo kļūdu analīze krājumu uzskaitē.

3.  Debitoru un kreditoru uzskaite atbilstoši normatīvo aktu prasībām

§  Debitoru parādu novērtēšana un atspoguļošana finanšu pārskatā: šaubīgo un bezcerīgo debitoru parādu atzīšanas kritēriji un novērtēšanas metodes, uzkrājumu veidošana šaubīgiem debitoriem, bezcerīgo debitoru norakstīšana, to ietekme uz finanšu rādītājiem.

§  Kreditoru parādu uzskaite un inventarizācijas rezultātu atspoguļošana.

§  Uzkrātās saistības – atzīšanas kritēriji un uzskaite.

§  Praktisko piemēru risināšana un iespējamo kļūdu analīze debitoru un kreditoru uzskaitē.

4. Pašu kapitāla uzskaite atbilstoši normatīvo aktu prasībām

§  Pašu kapitāla struktūra, kustība un uzskaite.

§  Nesadalītās peļņas uzskaite. Peļņas sadales uzskaite.

§  Rezervju uzskaite.

§  Praktisko piemēru risināšana un iespējamo kļūdu analīze pašu kapitāla uzskaitē.

5. Uzkrājumu uzskaite atbilstoši normatīvo aktu prasībām

§  Uzkrājumu atzīšanas kritēriji un uzskaites metodes.

§  Praktisko piemēru risināšana un iespējamo kļūdu analīze uzkrājumu uzskaitē.

6.  Ieņēmumu un izdevumu atzīšana, to uzskaite atbilstoši normatīvo aktu prasībām

§  Ieņēmumu un izdevumu atzīšanas kritēriji.

§  Ieņēmumu atzīšana no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas.

§  Ieņēmumu atzīšana no procentiem, autoratlīdzības un dividendēm.

§  Dāvinājumi un ziedojumi.

§  Praktisko piemēru risināšana par ieņēmumu un izdevumu atzīšanā un uzskaitē.

7.  Finanšu pārskats

§  Finanšu pārskata sagatavošanas vispārīgie principi.

§  Notikumi pēc bilances datuma. Grāmatvedības politika un tās maiņa. Grāmatvedības aplēse un tās maiņa. Kļūdu labojumi.

§  Finanšu pārskata struktūra atkarībā no sabiedrības iedalījuma kategorijās. Atvieglojumi un atbrīvojumi.  Informācijas atklāšana finanšu pārskata pielikumā.

§  Revīzija un ierobežotā pārbaude.

§  Praktisko piemēru risināšana par finanšu pārskatu sagatavošanu.

Vadības grāmatvedība
1. Uzņēmuma izmaksas

§  Izmaksas un to klasifikācijas.

§  Izmaksu klasifikācija atkarībā no darbības apjoma.

§  Izmaksu klasifikācija atkarībā no attiecinājuma uz izmaksu nesējiem.

§  Izmaksu klasifikācija pēc to elementiem.

§  Izmaksu klasifikācija pēc to funkcijām.

§  Izmaksu klasifikācija pēc izmaksu vadīšanas līmeņiem.

2. Produkta pašizmaksa

§  Pašizmaksas kalkulācijas sastādīšanas mērķi.

§  Pilnas pašizmaksas kalkulācija.

§  Mainīgo izmaksu pašizmaksas kalkulācija.

§  Cenu noteikšanas metodes, to raksturojums.

§  Pašizmaksas kalkulācijas paņēmieni.

3. Izmaksu sadalīšana procesā

§  Pasūtījuma izmaksu uzskaites sistēma. Procesa iznākums.

§  Normētie un nenormētie zudumi.

§  Nepabeigtā ražošana procesa sākumā un beigās.

4. Uzņēmuma ieņēmumi, izmaksas un peļņa

§  Peļņas vai zaudējumu slieksnis.

§  Bezzaudējuma punkts. Kritiska ražošanas (pārdošanas) apjoma un ieņēmumu noteikšana.

5. Lēmumu pieņemšana

§  Lēmumu veidi. Lēmumu pieņemšanai svarīgās izmaksas.

§  Lēmumu pieņemšana par produkcijas veidu ražošanu, par investīcijām u.c.

6. Budžets un tā plānošana

§  Budžeta veidi.

§  Noteicošais budžeta sastādīšanas faktors.

§  Funkcionālie budžeti un kopējais budžets (pamatbudžets).