Iekšējās kontroles vides izvērtēšana revidējamā uzņēmumā

Datums: 2.jūlijā plkst. 13.30 – 15.30
Cena: 45 € + PVN
Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente, SIA PricewaterhouseCoopers direktore,  FCCA

PROGRAMMA

Semināra mērķauditorija ir zvērināti revidenti un viņu palīgi, kas vēlas atsvaidzināt zināšanas par kontroles vides izvērtēšanu.

– Starptautisko revīzijas standartu teorija.
– Kādas procedūras palīdz izvērtēt uzņēmuma iekšējās kontroles vidi?

– Cik plašas procedūras būtu jāveic, lai pārliecinātos par kontroļu esamību un kontroles vidi?

– Kāda ir kontroles vides izvērtējuma ietekme uz revīzijas procesu?