Konsolidācijas principi (vidējais līmenis)

Datums: 14.oktobrī plkst. 9.30 – 13.30
Cena: 73 € + PVN
Pasniedzēja: Jeļena Mihejenkova, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, SIA Deloitte Audits Latvia audita direktore, ACCA, CIA

PROGRAMMA

Seminārs ir paredzēts dalībniekiem, kuriem jau ir pieredze darbā ar vienkāršoto grupu konsolidācijas tabulām un konsolidētiem finanšu pārskatiem.

Seminārā tiks īsumā apskatīta  konsolidācijas reglamentējošā bāze un galvenie pamatprincipi, kas tika apskatīti 1. jeb sākotnējā līmeņa seminārā. Galvenais fokuss tiks veltīts līdzdalības iegādes summas pārsnieguma par iegādātiem neto aktīviem attiecināšanai uz konsolidācijā ietveramiem posteņiem, nemateriālās vērtības aprēķina algoritmam, mazākuma daļas aprēķinam, kā arī tipiskākām konsolidācijas korekcijām konsolidācijas bilancē un konsolidētajā peļņas vai zaudējumu aprēķinā.

Seminārā, izmantojot excel tabulas, kopīgi ar dalībniekiem tiks sagatavota konsolidētā bilance un konsolidētais peļņas vai zaudējumu aprēķins (par piemēru tiks izmantota situācija, kad mātes sabiedrība iegādājas meitas sabiedrību (80%) no trešās puses (iegādes vērtība ievērojami pārsniedz iegādāto neto aktīvu vērtību).