Kurss Finanšu grāmatvedība un nodokļu aktualitātes

Datums: 2., 9., 23.februārī plkst. 9:30 – 16.15
Cena: 325 € + PVN

Pasniedzēja: Nelda Janoviča, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, sertificēts koučs.
Vairāk kā 26 gadu darba pieredze finanšu, grāmatvedības un nodokļu vadības jomā, pieredze VID audita darba vadīšanā un organizēšanā, tiesvedību pieredze pārstāvībā tiesās gan kā VID speciālistam, gan revidentei, labi pārzina nodokļu, finanšu un ekonomiskos vadības procesus uzņēmumos. No 2017.g. sadarbībā ar VID un FM piedalījusies GP pielikuma EDS aizpildīšanas saistošo noteikumu uzlabošanā un grozījumu sagatavošanā, un jaunā Grāmatvedības likumprojekta izstrādē u.tml.

Dalībnieki varēs  piedalīties klātienē (atkarībā no situācijas ar COVID izplatību, šobrīd līdz 10 dalībniekiem kopā ar pasniedzēju) un attālināti ZOOM platformā.

KURSA MĒRĶIS un IEGŪSTAMĀS PRASMES:

Padziļināt un paplašināt prasmes saimniecisko situāciju izpratni, likumu lasīšanas un piemērošanas praksi, “izpratnes atslēgas”, domāšanas principi un mehānismi pareizas nodokļu un finanšu uzskaites nodrošināšanai.

 Dalībnieki varēs saņemt atbildes uz jautājumiem arī ārpus kursu tēmas apjoma.

Elektroniski tiks nodrošināti ar dažādiem praktiskiem darba rīkiem (excel darba tabulas u.tml.) UIN un finanšu pārskatu ērtākai sastādīšanai u.c. praktiski noderīgiem dokumentiem pēc vajadzības.

 

PROGRAMMA:

I.  Ministru kabineta 22.12.2015.g. noteikumi Nr. 775 Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi

                       grāmatvedības uzskaites un gada pārskatu sagatavošanas rokasgrāmata!

 Finansiālais atbalsts – novērtēšana un uzrādīšana grāmatvedībā, finanšu pārskatos

Notikumi pēc bilances datuma, grāmatvedības politikas maiņa un kļūdu labošana  – norādīšana finanšu pārskatos

Ieņēmumi no preču un pakalpojumu sniegšanas, procentiem, autoratlīdzības un dividendēm – uzskaites un novērtēšanas kārtība

Pamatlīdzekļi –  grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas

Darba vai produktīvie dzīvnieki vai augi – grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība

Uzkrājumi, debitoru parādu, uzkrātie ieņēmumi, uzkrātās saistības, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi – novērtēšanas nosacījumi un metodes finanšu pārskatā

Būvdarbu veicēji vai citu ilgtermiņa līgumdarbu izpildītāji – ar būvdarbu līgumu vai citu ilgtermiņa līgumu saistīto ieņēmumu un izdevumu uzskaite un novērtēšana

Pētniecības un attīstības pasākumi un sabiedrībā radīti nemateriālie ieguldījumi un neatbilstošas bezķermeniskas lietas klasifikācijas nosacījumi un norādīšanai finanšu pārskatā

Krājumi –grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas

Finanšu nomas un operatīvās nomas darījumi – novērtēšanas kārtība un norādīšana finanšu pārskatā

Pašu kapitāla posteņi IU, ZS – norādīšana finanšu pārskatā 

Sabiedrība, kura neatbilst darbības turpināšanas principam – finanšu pārskatu sagatavošana

Starpperiodu pārskats – finanšu pārskatu sagatavošana par periodu, kas īsāks par pārskata gadu

Ieguldījuma īpašumi, bioloģiskie aktīvi vai pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi – pārklasificēšana un turpmāka norādīšanu bilancē, ja sabiedrība pārtrauc attiecīgo īpašuma objektu novērtēšanu, pamatojoties uz to patieso vērtību

 

II.  Gada pārskats 2020 – aktuālais

III.  Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likums un UIN deklarācija praksē

Īss atgādinājums par likuma vispārējiem principiem.

Īpašie UIN deklarācijas gadījumi ar tiesībām samazināt aprēķinātos nodokļus

Likuma un saistošo MK noteikumi – prasību apskate pa jautājumu grupām (nesaistītie izdevumi – soda naudas u.c.; personāla ilgtspējas izdevumi; nedrošie debitoru parādi; aizdevumi saistītām personām; atvieglojumi ziedotājiem; reorganizācija u.c.).

Specifiskie gadījumi un biežāk pieļautās kļūdas, to analīze un kļūdu rašanās novēršanas iespējas (šaubīgie debitori un bezcerīgie debitori; atliktie nodokļu maksāšanas režīmi (daļu atsavināšana u.c.); tiesības samazināt iepriekš samaksāto nodokli (aizdevumi, šaubīgie debitori, samaksātie avansi u.c.) 

VID Uzziņas, kas attiecas uz konkrēto tēmas grupu.

Situāciju piemēri.

 

IV. Nodokļu aktualitātes 2021

 V.  Atbildes uz jautājumiem