Kvalifikācijas eksāmena “Tiesības” sagatavošanas kursi

23., 25., 26.augustā plkst. 10.00 – 14.30
Cena: 220 € + PVN
Pasniedzējs: Jānis Pūce, zvērināts advokāts

Seminārs paredzēts zvērinātu revidentu palīgiem, lai sagatavotos kvalifikācijas eksāmenam, lai kļūtu par zvērinātu revidentu, kā arī citiem interesentiem.

PROGRAMMA

Tiks iekļautas aktualitātes, kas stājušās spēkā pēdējā gada laikā.

1.dienā

  1. Komerctiesības:
    1. komerctiesību jēdziens un piemērošana;
    2. komerctiesību principi;
    3.  komerctiesību avoti
  2. Komerclikums:

2.1. komersants un komercdarbība;

2.2. prokūra un parastā komercpilnvara;

2.3. valde un valdes atbildības jautājumi;

2.4. galvenais par komersantu veidiem;

2.5. komersantu reorganizācija;

2.6 komercdarījumi (vispārīgie noteikumi, īpašie noteikumi, komercdarījumu veidi)

2.dienā

1. Darba likums:

1.1. pamatprincipi, līgums, t.sk. speciālie noteikumi, valde – darba līgums, pilnvarojuma līgums, cits civiltiesisks līgums;

1.2. līgumu formas ar valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļiem;

1.3. darba laiks un atvaļinājumu piešķiršana

  1. Maksātnespējas likums:

2.1. maksātnespējas pieteikuma iesniegšana;

2.2. tiesiskās aizsardzības procesa regulējums;

2.3. kreditoru prasījumi un   to segšanas kārtība

 

3.dienā

  1. Civillikums:

1.1. Lietu tiesības – pamatprincipi, izpratne piemērošanā; īpašuma aprobežojumi un servitūti;

1.2. Saistību tiesības – tiesiski darījumi; līgumu veidi; saistību tiesību pastiprināšana un aizsardzība; procenti; solidārā atbildība