Raksturīgākās kļūdas grāmatvedības uzskaitē un gada pārskatos, piemērojot kļūdainas grāmatvedības politikas, ko nosaka Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums un MK 775 Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi

13.decembrī plkst. 9.30 – 14.30
Vieta: viesnīca Monika Elizabetes iela 21, Rīga
Cena: 89 € + PVN
Pasniedzēja: Sandra Dzerele, zvērināta revidente, Mg.oec., Executive MBA, SIA „Sandra Dzerele un partneris” partnere

MĒRĶIS
Caurskatīt un atkārtot MK 775 noteikumu “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” jomas, kurās finanšu pārskatos rodas būtiskas neatbilstības vai kļūdas, to neatbilstošas grāmatvedības politikas piemērošanas dēļ. Seminārā tiks apskatīti atsevišķi praktiski piemēri.

PROGRAMMA

  1. Trīs nosacījumi saņemtās finanšu palīdzības, ziedojumu un dāvinājumu uzskaitē un raksturīgākās kļūdas. Paraugs saņemtā ilgtermiņa finansējuma aprēķiniem. Kāda informācija būtu jāsniedz gada pārskata pielikumā.
  2. Informācija, kas sniedzama finanšu pārskatā par notikumiem pēc bilances datuma. Kā finanšu pārskatā labot iepriekšējo gadu kļūdas, kas atklātas pārskata gadā? Piemērs kā šāds kļūdas labojumu varētu noformēt grāmatvedībā un kā informācija par laboto kļūdu jāuzrāda finanšu pārskatā? Kas ir grāmatvedības aplēse un kāda informācija jāatklāj finanšu pārskatā par tās maiņu?
  3. Kādi ir galvenie nosacījumi ieņēmumu uzrādīšanai no preču pārdošanas, pakalpojumu sniegšanas, procentu ieņēmumiem un ieņēmumiem no dividendēm un to raksturīgākās kļūdas?
  4. Kādas ir galvenās kļūdas pamatlīdzekļu iegādes vai izveidošanas uzskaitē un to atzīšanai par pamatlīdzekli? Kādas izmaksas tiek iekļautas tiešajā pamatlīdzekļa iegādes vai izveidošanas izmaksās un kā uzskaita tā uzturēšanas izmaksas? Kādas galvenās kļūdas ir piemērojot pamatlīdzekļu pārvērtēšanas metodi un kāda informācija par to jāatklāj finanšu pārskata pielikumā? Paraugi. Kā vadības aplēse par pamatlīdzekļu lietderīgās lietošanas laiku var ietekmēt sabiedrības finanšu rādītājus un attiecīgi lietotāju lēmumus par sabiedrības likviditāti? Kāda informācija bieži iztrūkst finanšu pārskata pielikumā par pamatlīdzekļu atsavināšanu?
  5. Kā finanšu pārskatā jāuzrāda dzīvojamās mājas īpašnieku veidotos uzkrājumus?
  6. Kā novērtēt vai debitoru parāds ir šaubīgs vai bezcerīgi atgūstams un kādi dokumenti ir par pamatu grāmatvedības ierakstiem uzskaites sistēmā? Kādas ir UIN sekas šaubīgu vai bezcerīgu debitoru zaudējumu sakarā?
  7. Kādas prasības grāmatvedība ir būvniecības pakalpojumu sniedzējiem un kāda informācija par šiem pakalpojumiem ir jāsniedz finanšu pārskata pielikumā? Paraugs, kā pārbaudīt, vai grāmatvedības dati par ieņēmumiem un izmaksām (saskaņošanas princips) ilgtermiņa līgumu uzskaitē atbilst darbu pabeigtības pakāpes prasībām?
  8. Kādas prasības ir pētniecības un attīstības izmaksu uzskaitei un kādi ir kritēriji, pie kuriem var sākt atzīt attīstības izmaksas bilances aktīvā, kā arī kādi ierobežojumi rodas no šādu izmaksu kapitalizācijas?
  9. Kā finanšu nomu atspoguļot finanšu pārskatā un kādas ir raksturīgākās kļūdas?