Finanšu pārskatu revīzijas darba dokumentēšana datorprogrammā “E-dok”

Izglītības programmas mērķis ir izglītības procesa rezultātā sniegt padziļinātas zināšanas un prasmes par to kā finanšu pārskatu revīzijas procesā iegūto informāciju apstrādāt, sistematizēt un analizēt datorprogrammā E-dok, vienlaicīgi izmantojot arī citas informāciju tehnoloģijas, atbilstoši Starptautisko revīzijas standartu (SRS) prasībām. Seminārs paredzēts revidentu komercsabiedrību un audita darbiniekiem, kā arī tiem pretendentiem, kuriem ir pieredze revīzijā.

Izglītības procesā izglītojamie iegūst zināšanas, prasmes un kompetences

– pārzināt finanšu pārskatu revīzijas darba dokumentācijas veidošanas principus un prast dokumentēt revīzijas procedūras datorprogrammā E -dok;

-orientēties Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajos standartos, kuri saistoši zvērinātu revidentu darbībai un mācēt tos sasaistīt ar datorprogrammu E -dok un citām informāciju tehnoloģijām.