Kvalitātes kontroles procedūras no 2021.gada

45.00

Pasniedzējs: Roberts Ikaunieks, zvērināts revidents, ACCA (Lielbritānijas Sertificētu grāmatvežu asociācijas) biedrs

Semināra klausītājam tiks izsniegta e-apliecība par 6 akadēmisko stundu profesionālo apmācību Revizījā

Kategorija:

Apraksts

PROGRAMMA

Kursu laikā tiks apskatīti sekojoši jautājumi un risināti ar tiem saistīti uzdevumi:

 • Vispārēja informācija par revīzijas normatīvo regulējumu
  • ES normatīvie akti
  • Latvijas normatīvie akti
  • LZRA apstiprinātie SGF izstrādātie profesionālās darbības standarti
  • LZRA nolikumi
 • Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa rokasgrāmata
  • Ētikas pamatprincipi un prasības
  • Ētikas pamatprincipu apdraudējums un drošības pasākumi
 • Starptautiskais kvalitātes kontroles standarts
  • Kvalitātes kontroles sistēmas elementi revidentu praksē
 • Revīzijas kvalitātes pamatnostādnes: revīzijas kvalitātes pamatelementi
  • Revīzijas kvalitātes jēdziens
  • Revīzijas kvalitātes galvenie akcenti
 • Revīzijas process saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Biežāk sastopamie problēmjautājumi dažādos revīzijas posmos.
  •  Risku izvērtēšanas posms
   • Darba uzdevuma akceptēšana un turpināšana
   • Revīzijas stratēģija
   • Būtiskums
   • Risku veidi (pastāvošais, nozīmīgs, krāpšanās), to identificēšana un novērtēšana
   • Uzņēmuma IKS novērtēšana
   • Profesionālais spriedums un skepse
  •  No risku izvērtējuma izrietošās darbības
   • Atbilstošs revīzijas plāns
   • Revīzijas darba dokumentēšana
   • Rakstiski apliecinājumi
  • Noslēguma un ziņojuma sagatavošanas posms
   • Revīzijas pierādījumu izvērtēšana
   • Sazināšanās ar personām, kam uzticēta uzņēmuma pārvalde
   • Neatkarīgu revidentu ziņojums
  • Biežāk identificētās kļūdas revīzijas kvalitātes kontroļu ietvaros
 • 2400.Starptautiskais pārbaudes uzdevumu standarts (pārskatīts): finanšu pārskatu pārbaudes uzdevumi