Vebinārs COVID-19 ietekme uz 2020.gada pārskatiem un veicamās procedūras to sagatavošanā

67.00

Pasniedzēja: “Sandra Dzerele un partneris” SIA – valdes priekšsēdētāja, zvērināta revidente

Semināra klausītājam tiks izsniegta e-apliecība par 5 akadēmisko stundu profesionālo apmācību Grāmatvedībā

Kategorija:

Apraksts

PROGRAMMA:

 1. Patiesa un skaidra priekšstata būtība un nepieciešamība finanšu pārskatos
  1) Notikumi pēc bilances datuma
  2) Vadības aplēses būtība un to ietekmētie finanšu pārskata posteņi
  3) Grāmatvedības aplēse un tās maiņa
 2. COVID-19 ietekme uz 2020.gada finanšu pārskatiem – galvenie riski un ietekmētās jomas
  1) Likuma normas par Vērtības samazinājumu
  2) Bilances jeb uzskaites vērtība un vērtības samazināšanās – pamatjēdzieni
  3) Aktīva vērtības samazināšanās
  4) Vai pastāv vērtības samazināšanās pazīmes?
  5) Ārējie informācijas avoti – ietekmējošie faktori
  6) Iekšējie informācijas avoti – ietekmējošie faktori
  7) Aktīva vērtības samazināšanās uzskaite
  8) Zaudējumu no vērtības samazināšanās apvērse un zaudējumu kompensācijas
  9) Informācijas atklāšana finanšu pārskatā pielikumā
 3. Veicamās procedūras sagatavojot gada pārskatu par 2020.gadu
  1) Pamatlīdzekļu kustības pārskats
  2) Līdzdalība citu sabiedrību kapitālā novērtēšana
  3) Aizdevumi un to atgūstamības risks
  4) Debitoru parādi
  5) Šaubīgo  vai bezcerīgo debitoru pazīmes
  6) Debitoru atgūstamības risks
  7) Parādu norakstīšanas attaisnojuma dokumenti
  8) Šaubīgo un bezcerīgo parādu atspoguļošana grāmatvedībā
  9) Krājumu novērtēšana atgūstamās vērtībās
  10) Iztrūkumi vai dabīgie zudumi
 4. Ar būvdarbu līgumu saistīto ieņēmumu un izdevumu (izmaksu) uzskaites kārtība un informācijas sniegšana finanšu pārskatā
 5. Saņemtā valsts, pašvaldības, ārvalsts, Eiropas Savienības, citas starptautiskās organizācijas vai institūcijas finansiālā atbalsta (finanšu palīdzības) novērtēšana un norādīšana finanšu pārskatā
 6. Kreditora atteikums no savām prasījuma tiesībām (ziedojums, dāvinājums)
 7. Inventarizācijas COVID-19 apstākļos
 8. Darbības turpināšanas izvērtējums COVID-19 krīzes ietekmē
 9. Konsolidētais gada pārskats
  1) Pienākums sagatavot konsolidēto gada pārskatu vai tiesības piemērot atbrīvojumu
  2) Konsolidācijā iesaistāmās sabiedrības
  3) Konsolidētā gada pārskata sastāvs, sagatavošanas prasības un apstiprināšana
  4) Konsolidācijas procedūras
 10. Pamatkapitāls
  1) Daļu pirkšana un pārdošana
  2) Pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana/ savu daļu atpirkšana
 11. Naudas plūsmas pārskats
  1) Tiešā un netiešā metode un to izvēles pamatojums
  2) Pamatdarbības naudas plūsmas elementi un īpatnības piemērojot tiešo vai netiešo metodi
  3) Ieguldīšanas darbības naudas plūsmas elementi – izmaiņas ilgtermiņa aktīvos
  4) Nemateriālo aktīvu, pamatlīdzekļu un Līzingā iegādātu aktīvu uzrādīšanas NP piemēri
  6) NP no pamatlīdzekļu pārvērtēšanas vai zaudējumiem no aktīvu vērtības samazināšanās
  7) Finansēšanas darbības naudas plūsmas elementi – izmaiņas pasīvos
  8) Neto naudas plūsmas uzrādīšana
  9) Dividenžu uzrādīšana naudas plūsmas pārskatā
  9) Valūtas kursa svārstību uzrādīšanas prasības
  10) Samaksātais uzņēmuma ienākuma nodoklis
 12. Skaidrās naudas lietošanas ierobežojumi