Aktualitātes

Semināru saraksts 2010 – 2020

LZRA Izglītības centrs aicina iepazīties ar pēdējo trīs gadu laikā organizētajiem semināriem zvērinātiem revidentiem, to palīgiem un grāmatvežiem, kā arī katalogu ar semināru tēmām pēdējo 10 gadu periodā. Ja esat ieinteresēti ar kādu no tēmām iepazīties dziļāk, pēc saskaņošanas ar lektoru semināra materiālus iespējams iegādāties.

Materiālu cenas:

5 akadēmisko stundu seminārs – 25 EUR + PVN

6 akadēmisko stundu seminārs – 30 EUR + PVN

2 dienu seminārs 35 vai 40 EUR + PVN

Semināri par REVĪZIJAS tēmām

DatumsSemināra nosaukumsPasniedzējs
10.01.2020.Revīzijas aktualitātes 2019.gadamA.Movsisjana
03., 24.02.2020.Padziļinātās revīzijas procedūrasA.Movsisjana
13.02.2020.Atzinuma modifikāciju un apstākļu akcentēšanas revidenta ziņojumā praktiskie aspektiL.Čapkeviča
2019
23.01.2019.Revidentu ziņojumiA.Movsisjana
06.02., 20.02.2019.Padziļinātās revīzijas procedūrasA.Movsisjana
19.02.2019.Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasības par skaidru un patiesu priekšstatu praktiskā piemērošana, sagatavojot finanšu pārskatusA.Movsisjana
05.03.2019.Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasības par skaidru un patiesu priekšstatu praktiskā piemērošana, sagatavojot finanšu pārskatusA.Movsisjana
21.05.2019.IT riski auditāK.Iesalnieks
10., 11.06.2019.Citi apliecinājuma pakalpojumiA.Movsisjana
19.06.-03.07.2019.Starptautiskie revīzijas standarti revidentu palīgiem – pamatiI.Pētersone
09.07.2019.Revīzijas risku noteikšana un būtiskuma aprēķinsT.Labzova – Ceicāne
16.07.2019.Darba dokumentu paraugu datnes un to pielietojumsČistjakovs
17.07.2019.Darba dokumentu paraugu datnes un to pielietojums e-dok vidēČistjakovs
18.07.-02.08.2019.Kvalifikācijas eksāmena “Revīzija” sagatavošanas kursiR.Ikaunieks
2018
13.06.2018.Iekšējās kontroles testēšanas procedūrasA.Movsisjana
10.07.2018.Revīzijas procedūras attiecībā uz 9.SFPS un 15.SFPS un to ieviešanas īpatnības ne-finanšu sektora uzņēmumamT.Labzova – Ceicāne
24.08.2018.Revīzijas procedūras atiecībā uz klienta sniegto informāciju. Žurnālgrāmatojumu testēšana.A.Movsisjana
02.10.2018.Profesionālā skepse un profesionālais spriedums revīzijas procesāR.Ikaunieks
22.11.2018.Starptautisko revīzijas standartu un saistīto normatīvo aktu jaunumi un aktualitātes 2018.gada revīzijāmA.Movsisjana
2017
25.05.2017.Profesionālais skepticisms un krāpšanās riski revīzijas procesāR.Ikaunieks
27.07.2017.Apliecinājuma uzdevumi: SAUS 3000, SAUS 3400, SAUS 3402, SAUS 3420I.Lipšāne, I.Sarma
05.12.2017.ES un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto projektu revīzijasN.Lasmane
20.12.2017.Revīzijas metodoloģijas aktualitātesA.Movsisjana
2016
08.01.2016.Grupu revīzijaA.Movsisjana
19.01.2016.Revīzijas pierādījumi par finanšu pārskata posteņiem apgalvojumu līmenī. Revīzijas procedūras un darba dokumenti: kontroles testi un detalizētās procedūras.I.Lipšāne
14.06.2016.Revīzijas pierādījumi par finanšu pārskata posteņiem un to dokumentēšanaI.Lipšāne
29.06.2016.Pārbaudes uzdevumu veikšana saskaņā ar SPUS 2400 “Vēsturisku finanšu pārskatu pārbaudes uzdevumi”T.Labzova
14.11.2016.2016.gada aktualitātes revidentiem: Pārbaudes uzdevumu dokumentācija un pārbaudes un revidentu ziņojumu sagatavošana 2016.gadāA.Movsisjana
24.11.2016.Ar revīzijas kvalitāti un revīzijas efektivitāti saistītie jautājumiR.Ikaunieks
2015
27.01.2015.SFPS finanšu pārskatu sagatavošana/ revīzija – 2014.gada aktuālo tēmu apkopojumsA.Movsisjana
20.03.2015.Modificēti revidentu ziņojumi un aktualitātes revidentu ziņošanas jomāL.Čapkeviča
05.05.2015.Revīziju veidi un īpatnības: īpaša mērķa finanšu informācija, citi lietpratēja uzdevumi, uzņēmumu reorganizācija, slēguma pārskatiT.Labzova
14.05.2015.Finanšu instrumenti – uzskaites pamati un revīzijaT.Labzova
13.07.2015.Vispārējā revīzijas riska līmeņa noteikšana, iekšējās kontroles izvērtējums revidējamā uzņēmumā un no tā izrietošie faktori, kas ietekmē būtiskuma noteikšanuT.Labzova
20.07.2015.Revīzijas praktiskie aspekti: ieņēmumu cikla revīzijaA.Movsisjana
30.07.2015.Revīzijas praktiskie aspekti: iegāžu un krājumu cikla revīzijaA.Movsisjana
17.08.2015.Revīzijas procedūras attiecībā uz darbības turpināšanas principu apsvērumiem finanšu pārskatāA.Movsisjana
24.08.2015.Revīzijas procedūras attiecībā uz darbības turpināšanas principu apsvērumiem finanšu pārskatāA.Movsisjana
26.08.2015.INTOSAI standarti. Lietderības revīziju būtība un Valsts kontroles prakse.L.Dimante
2014
10.01.2014.Revīzija, revīzijas riskiJ.Mihejenkova
10.07.2014.Saskaņotās procedūrasS.Dzerele
15.07.2014.Revīziju veidi un īpatnības: īpaša mērķa finanšu informācija, citi lietpratēja uzdevumi, uzņēmumu reorganizācija, slēguma pārskatiT.Labzova
05.08.2014.Revīzijas plānošana un risku izvērtēšana. Kontroļu identificēšana un testēšana. Piemēri efektīvai dokumentēšanai.I.Lipšāne
20.-25.08.2014.Revīzijas process – apmācības revidentu palīgiem ar priekšzināšanāmI.Pētersone
07.10.2014.Pārbaudes uzdevumiT.Labzova
03.12.2014.Finanšu pārskatu gala revīzija – jomas, par kurām nevajadzētu aizmirstA.Movsisjana
2013
07.01.2013.Pārbaudes uzdevumi un Starptautiskie pārbaudes uzdevumu standartiI.Lipšāne
29.,30.01.2013.Pārvaldības izvērtēšana un finanšu analīze revidējamajā uzņēmumāJ.Krivkina
27.02.2013.Izlases metodesI.Helmane
06.03.2013.Risku novērtējums apgalvojumu līmenī un no tā izrietošās revidenta procedūrasM.Zorgenfreija
25.07.2013.Kvalitātes kontroles aktuālie jautājumiR.Ikaunieks
13.08.2013.Audita lieta. Darba dokumenti.N.Lasmane
23.08.2013.Revīzijas procedūras uz ieņēmumiem un debitoriem: no kontroļu identificēšanas līdz detaļu testiemI.Lipšāne
16.09.2013.Revīzijas procedūras uz krājumiem / pārdoto preču izmaksas un saistībām pret piegādātājiem: no kontroļu identificēšanas līdz detaļu testiemI.Lipšāne
19.09.2013.Finanšu instrumenti – uzskaites pamati un revīzijaT.Labzova
22.,23.10.2013.Revidentu ziņojumu sagatavošanaA.Movsisjana
01-14.11.2013.Revīzijas process – apmācības revidentu palīgiem (bez priekšzināšanām)I.Pētersone
08.11.2013.Iekšējās kontroles vides izvērtēšana revidējamā uzņēmumāT.Labzova
2012
05.03.2012.Pārbaudes uzdevumi, Starptautiskie pārbaudes uzdevumu standarti (SPUS) 2400 un 2410I.Lipšāne
16.03.2012.Revidentu ziņojumiA.Movsisjana
26.07.2012.Izlases veidošanaN.Lasmane
03.-27.08.2012.Audita pamati 1.līmenisI.Pētersone
17.08.2012.Problemātiskās jomas, veicot revīziju saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiemA.Movsisjana
29.08.2012.Kvalitātes kontrole – Starptautisko revīzijas standartu piemērošana mazos un vidējos uzņēmumosI.Rutkovska
30.,31.10.2012.Problemātiskās jomas, veicot revīziju saskaņā ar SRSA.Movsisjana
06.11.2012.Pārbaudes uzdevumi un Starptautiskie pārbaudes uzdevumu standartiI.Lipšāne
08.11.2012.Kas tiek pārbaudīts Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu grāmatvedības uzskaitēN.Lasmane
09.11.2012.Risku novērtējums apgalvojumu līmenī un no tā izrietošās revidenta procedūrasM.Zorgenfreija
26.,27.11.2012.Revidentu ziņojumu sagatavošanaA.Movsisjana
07.12.2012.Krājumu revīzijaT.Labzova
2011
18.01.2011.Modificētie revidenta ziņojumiL.Čapkeviča
28.06.2011.Kvalitātes kontrole mazos un vidējos uzņēmumosI.Rutkovska
25.07.2011.Analītiskās procedūras – Skaidrības SRS piemērošana praksēT.Labzova
12.08.2011.Pārstrādāto Starptautisko Revīzijas Standartu Piemērošana – 540. SRS “Grāmatvedības aplēšu revīzija”A.Movsisjana
02.09.2011.Gatavojamies zvērinātu revidentu prakses pārbaudeiI.Liepiņa, I.Rutkovska
21.10.2011.Būtiskums, plānojot un veicot revīzijuT.Labzova
21-30.11.2011.Praktikums revidentu palīgiem: Revīzija no A līdz ZI.Rutkovska, I.Liepiņa
05.12.2011.Izlases metodesI.Helmane
2010
16.07.2010.Rev.proc.  Krājumu un atbilstošo izmaksu pārbaudes procedūrasL.Čapkeviča
20.07.2010.Nemateriālie aktīvi, to atzīšanas, nolietojuma un vērtības samazināšanās pārbaudes procedūrasI.Rutkovska
20.07.2010.Pamatlīdzekļu procedūrasI.Rutkovska
22.07.2010.Rev.proc. Pircēju parāda realizācijas ieņēmumi un pārējie debitoriI.Rutkovska
22.07.2010.Rev.proc. Nākamo periodu izdevumiI.Rutkovska
23.07.2010.Rev.proc. Piegādātāju parādi un izmaksas, finanšu aizņēmumi, pārējie kreditoriL.Čapkeviča
26.07.2010.Rev.proc.  Uzkrājumu un iespējamo saistību pārbaudes procedūrasM.Zorgenfreija
06.08.2010.Rev.proc.  Ilgtermiņa un īstermiņa finanšu ieguldījumi; ieguldījumi radniecīgajos un asociētajos uzņēmumosL.Andersone
06.08.2010.Naudas līdzekļu pārbaudes procedūraL.Andersone
24.08.2010.Uzkrājumu un iespējamo saistību pārbaudes procedūras  un riskiM.Zorgenfreija
30.08.2010.Krājumu un atbilstošo izmaksu pārbaudes procedūras un riskiL.Čapkeviča
31.08.2010.Piegādātāju parādi un izmaksas, finanšu aizņēmumi, pārējie kreditoriL.Čapkeviča
09.09.2010.Revidentu palīgiem: Risku novērtēšana revīzijāI.Liepiņa

LZRA Izglītības centra 20 gadu jubilejas pasākums 12.12.2017.

[FinalTilesGallery id=’1′]

SIA “LZRA Izglītības centrs” dalība LZRA un Finanšu ministrijas 16.11.2016. Partnerības līguma izpildē

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (LZRA) 2016. gada 16. novembrī noslēdza Partnerības līgumu ar Finanšu ministriju, kas nosaka starp Šveices kompetentajām iestādēm un Finanšu ministriju noslēgtā līguma par individuālo projektu “Tehniskā palīdzība finanšu pārskatu sagatavošanā” otrās aktivitātes “Institucionālās kapacitātes stiprināšana attiecībā uz Starptautisko revīzijas standartu piemērošanu” īstenošanas kārtību.

2016. gada nogalē SIA “LZRA Izglītības centrs” īstenoja divas Partnerības līgumā noteiktās apakšaktivitātes