Datu apstrāde un analīze, izmantojot MS Excel, PowerBI, Python

ATTĀLINĀTAS tiešsaistes nodarbības (Zoom platformā)

Nodarbības notiks jūnijā, septembrī un oktobrī 2 reizes nedēļā pirmdien un trešdien. Rīta grupa no 9:30 līdz 13:30, pēcpusdienas grupa no 14:00 līdz 18:00.

Mācības vadīs Daniils Vladimirovs, Nordexo LLT vadītājs

Kursā ir ietvertas tēmas par aprēķinu veikšanu datu tabulās, datu analīzi un pārskatu veidošanu apjomīgu datu attēlošanai.

Praktisko iemaņu nostiprināšanai kursā tiek izmantotas Microsoft Excel, PowerBI un Python 2016 nodrošinātās iespējas informācijas apstrādei, datu analīzei un vizualizācijai.

Programmas mērķis

Veidojot izglītojamo izpratni par datu analīzes iespējām un metodēm, un to praktisko pielietojumu finanšu procesos, izmantojot Excel, PowerBI un Python programmēšanas valodu.

Uz MS Excel Power Pivot un MS Excel Power Query pamata, veidot izpratni par informācijas iegūšanas metodēm un datu apstrādes veidiem, un informācijas pielāgošanas iespējām dažādām biznesa un finanšu vadības vajadzībām. Sniegt zināšanas par datu vizualizāciju, izmantojot PowerBI, kā arī par aprēķinu veikšanu, izmantojot programmēšanas valodu Python.

Apgūstot Excel un Python izmantošanas pamatus, abi rīki praksē var tikt sekmīgi izmantoti datu apstrādes automatizēšanas procesos.

Programmas ilgums
160 akadēmiskās stundas

Galvenās tēmas:

₋ Datu ieguve, datu meklēšana un datu pirmapstrāde, datu apstrādes nozīme finanšu uzskaitē, plānošanā, budžetēšanā un analīzē;

₋ Datu sākotnējā apstrāde, matemātiskie modeļi, statistiskās funkcijas, nosacījumu formatēšana, analītikas un optimizācijas rīki, izmantojot Excel;

₋ Datu importēšana, validācija un konsolidācija, ievads vizualizācijā, izmantojot Excel Power Pivot, Excel Power Query un PowerBI;

₋ Ievads programmēšanas valodā Python, tās pielietojums datu apstrādē un analīzē;

₋ Datu apstrādes un programmēšanas rīku pielietošana finanšu uzskaitē, plānošanā, budžetēšanā un analīzē;

₋ Datu apstrādes projekta izveide, izmantojot datu apstrādes rīkus un programmēšanas valodu Python.

Programmas apraksts
Programmas ilgums (stundās) – 160.

Pēc apmācību kursa beigām Tu iegūsi

PRASMES:

₋ Izvēlēties efektīgākās datu vākšanas metodes un veidot datu tabulas;

₋ Izvēlēties datu analīzes un apstrādes metodes;

₋ Veikt automatizētu datu apstrādi un vizualizāciju ar Excel un Python;

₋ Pielietot programmēšanas valodu Python;

₋ Pielietot finanšu datu analīzes rezultātus vadības lēmumu pieņemšanai.

APLIECĪBU par profesionālās pilnveides izglītību

Mācību plāns

Programmas pilna cena
563,20 Eur

Izglītojamā līdzfinansējums
56,32 Eur

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību: 1.līmeņa profesionālā augstākā (koledžas) izglītība. Izglītojamajam nepieciešamas priekšzināšanas par MS Excel, PowerBI, Python, kuru apliecina sekmīgi nokārtojot uzņemšanas testu.

Tehniskās prasības

Personālais dators ar stabilu interneta pieslēgumu, austiņas vai skaļrunis, mikrofons, web-kamera (ieteicams). Personālais dators aprīkots ar operētājsistēmu (no MS Windows 10), EXCEL (no 13.versijas). Telefons ar kameru un audio funkciju. Biroja materiāli , diski (matricas) vai zibatmiņa.

Pieteikties