Grāmatvedība – no uzskaites pamatiem līdz gada pārskata sastādīšanai

Grāmatvedība – no uzskaites pamatiem līdz gada pārskata sastādīšanai ir akreditēta profesionālās pilnveides programma.

Pasniedzējas: Ingrīda Pētersone, zvērināta revidente, LLU Grāmatvedības un finanšu katedras lektore, SIA Audits Pluss valdes locekle Inga Kursīte, Mag.oec., Mag.iur, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle

Šie grāmatvežu kursi ir Jūsu pirmais solis ceļā uz grāmatveža sertifikātu!

Mērķis
Sniegt zināšanas un veidot prasmes un iemaņas darbam uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) finanšu grāmatvedības uzskaitē.

Mērķauditorija
Iesācēji bez priekšzināšanām vai pavisam nelielām zināšanām grāmatvedībā.

Uzdevumi
1. Nodrošināt katram kursantam iespējas apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas darbam finanšu grāmatvedībā. 2. Veidot patstāvīgā darba iemaņas uzņēmuma finansiāli saimnieciskās darbības uzskaitē un pārskatu sagatavošanā.

Pilna mācību programma sastāv no 3 moduļiem:

 • Latvijas Republikas likumdošana par grāmatvedības organizāciju uzņēmumos.
 • Uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaites un pārskatu veidošanas pamati (finanšu pārskatu veidi, uzbūve un sasaiste).
 • Ilgtermiņa ieguldījumi un apgrozāmie līdzekļi.
 • Finansēšanas avoti un norēķini ar kreditoriem.
 • Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izmaksu uzskaite.
 • Latvijas Nodokļu sistēma, tās būtība un uzskaite uzņēmumā.
 • Uzņēmuma finanšu pārskatu sastādīšana.
 • Ilgtermiņa ieguldījumu, ieguldījuma īpašumu un finanšu ieguldījumu uzrādīšana finanšu pārskatā.
 • Krājumu uzskaites un novērtēšanas tehnika.
 • Pircēju parādi un citi debitori.
 • Uzkrājumi iespējamām saistībām.
 • Aizņēmumi no finanšu un nefinanšu institūcijām un pārējie kreditori.
 • Norēķini ar budžetu par nodokļiem.

 

Pilnas programmas apjoms ir 162 stundas, no kurām 79 ir klātienē, 83 neklātienē.

Mācību materiāli, testi un uzdevumi – ZOOM platformā. Pirms katras nodarbības klausītājiem tiks lūgts patstāvīgi iepazīties ar noteiktām tiesību normām un atrisināt/izpildīt dažādus uzdevumus un testus par nodokļu tiesību normu piemērošanu un nodokļu aprēķināšanu (e-pastā, google forms).

Informācija par maksājumiem:

Mācību maksu iespējams veikt atsevišķi par katru apmācību moduli. Kā arī mācību maksu vai dalīt daļās, slēdzot līgumu ar LZRA Izglītības centru.
Akreditētai programmai netiek piemērots PVN.
Gadījumā, ja vēlaties apgūt tikai daļu no programmas, mācību maksa tiek aplikta ar PVN.

Noslēguma pārbaudījums – eksāmens