Grāmatvedības pamati

Izglītības programma „Grāmatvedības pamati” ir divu līmeņu programma, kur 1.līmenis: „Grāmatvedība no 0 līdz bilancei” ir veidota iesācējiem bez pieredzes, kas vēlas uzsākt grāmatveža karjeru. Savukārt 2.līmenis „Uzņēmumu grāmatvedība” ir piemērota praktizējošiem grāmatvežiem ar nelielu pieredzi, kas grib celt savu kvalifikāciju.
Ir iespējams pieteikties gan uz visu izglītības programmu, gan tikai uz vienu no abiem līmeņiem. Tie, kas apguvuši abus līmeņus vai otro līmeni un sekmīgi nokārtojuši pārbaudes darbus, saņem valsts Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

1.līmenis “Grāmatvedība no 0 līdz bilancei”

Mērķis
Sniegt zināšanas un veidot prasmes un iemaņas darbam uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) finanšu grāmatvedības uzskaitē.

Mērķauditorija
Iesācēji bez priekšzināšanām vai pavisam nelielām zināšanām grāmatvedībā.

Uzdevumi
1. Nodrošināt katram kursantam iespējas apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas darbam finanšu grāmatvedībā.
2. Veidot patstāvīgā darba iemaņas uzņēmuma finansiāli saimnieciskās darbības uzskaitē un pārskatu sagatavošanā.

Programma

Grāmatvedība, tās nozīme un uzdevumi
Grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts
Saimniecisko darījumu dokumentācija
Kases operāciju uzskaite
Bankas operāciju uzskaite
Krājumu uzskaite
Norēķinu par prasībām pret personālu uzskaite
Uzskaite norēķinos ar pircējiem un pasūtītājiem
Nākamo periodu izdevumu uzskaite
Norēķinu ar kreditoriem uzskaite
Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite
Bilances pašu kapitāla sastāvdaļas
Saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaite
Saimnieciskās darbības izdevumu uzskaite
Dažādu ieņēmumu un izdevumu uzskaite
Ārkārtas ieņēmumu un izdevumu uzskaite
Peļņas vai zaudējumu uzskaite
Gada (finanšu) pārskata sastādīšanas darbi grāmatvedībā
Likumdošanas prasības grāmatvedības darbā, pārskatu un deklarāciju sastādīšanā
Noslēguma pārbaudījums

2.līmenis “Uzņēmumu grāmatvedība”

Mērķis:
padziļināt un paplašināt praktizējošu grāmatvedības speciālistu izpratni un prasmes grāmatvedības uzskaitē un saimniecisko situāciju izpratnē, kā arī pilnveidot zināšanas nodokļu aprēķiniem, t.sk. lai minimizētu nodokļu riskus un vairotu biznesa finanšu stabilitāti.

Aktualitāte:
Aktuāla tēma, jo tiek teorētiski un praktiski apskatītas gan finanšu grāmatvedības uzskaites situācijas, gan uzskaites specifiski jautājumi nodokļu aprēķinos. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar VID auditu un tiesu praksi dažādās nodokļu situācijās, kas palīdzēs gūt izpratni par iespējām no šādām situācijām izvairīties.

PROGRAMMA

I. Ilgtermiņa ieguldījumi (nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi, bioloģiskie aktīvi, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi).

II. Apgrozāmie līdzekļi (krājumi, pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi, debitori, īstermiņa finanšu ieguldījumi, nauda). Pašizmaksas aprēķins.

III Pašu kapitāls (pamatkapitāls, akcijas (daļu) emisijas uzcenojums, ilgtermiņa ieguldījumu un finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve, likumā noteiktās un pašu noteiktās rezerves. Nesadalītā peļņa.).
Uzkrājumi (pensijām un tamlīdzīgām saistībām. Uzkrājumi nodokļiem. Citi uzkrājumi.).

IV. Kreditori (Ilgtermiņa un īstermiņa kreditori. Aizņēmumi no kredītiestādēm. Aizņēmumi pret obligācijām. Citi aizņēmumi. Saņemtie avansi. Parādi radniecīgām un asociētām sabiedrībām. Nodokļi. Nākamo periodu ieņēmumi. Neizmaksātās dividendes. Uzkrātās saistības.)

V Gada pārskats (GP). Pareiza GP noformēšana. Uzrādāmā un neuzradāmā informācija. Gada pārskata sastādīšanas tehnika un secīgie soļi. Praktiska GP noformēšana.

VI Finanšu analīzes rādītāji. Aprēķins, novērtējums, ietekme.