Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶIS UN PIEMĒROŠANAS JOMA

1.1. Šajā Privātuma politikā ir aprakstīta kārtība, kādā SIA “LZRA Izglītības Centrs” , turpmāk LZRA IC, apstrādā personas datus.

1.2. Privātuma politika piemērojama jebkurā no šādiem gadījumiem:

1.2.2. Datu subjekts kā klients izmanto LZRA IC sniegtos pakalpojumus;

1.2.3. Datu subjekts ir LZRA IC klienta likumiskais pārstāvis;

1.2.4. Datu subjekts un LZRA IC komunicē telefoniski, ar e-pasta vai parasta pasta palīdzību, neatkarīgi no līgumisko attiecību esamības.

1.2.5. Datu subjekts apmeklē tīmekļvietni www.lzraic.lv.

1.2.6. Datu subjekts apmeklē LZRA IC biroju;

1.2.7. Datu subjekts ir SIA LZRA IC darbinieks;

1.2.8. Datu subjekts ir LZRA IC mācību kursu vai semināru pasniedzējs, citu ārpakalpojumu sniedzējs, tā pārstāvis vai kontaktpersona;

1.2.9. Datu subjekts ir izmantojis vai izteicis vēlēšanos izmantot LZRA IC sniegtos pakalpojumus;

1.3. Privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektiem informāciju, kādā kārtībā tiek apstrādāti viņu personas dati, informāciju par datu apstrādes nolūkiem un pamatojumu un kārtību, kādā datu subjekti var pieprasīt informāciju par savu personas datu apstrādi.

1.4. Privātuma politikā ir izmantoti Eiropas Parlamenta un padomes Regulā Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis) jeb Vispārējā datu aizsardzības regulā (VDAR) lietotie termini un definīcijas. Regulas teksts ir pieejams šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN.

INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI

2.1.Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “LZRA Izglītības Centrs”, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, e-pasts: lzraic@lzra.lv; tālrunis: +371 67223338.

LZRA IC datu aizsardzības speciālists ir Raimonds Rullis. E-pasts saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem: lzraic@lzra.lv ar norādi “Personas datu apstrāde”. Informāciju par personas datu apstrādi LZRA IC, ir iespējams iegūt rakstot uz minēto e-pastu vai rakstot uz adresiSIA “LZRA Izglītības Centrs”, Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010 ar norādi “Personu datu apstrāde”.

PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

3.1. SIA LZRA IC darbība personu datu apstrādes jomā tiek regulēta, bet neaprobežojas, ar sekojošiem ES un Latvijas Republikas tiesību aktiem:

3.1.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).

3.1.2. Personas datu apstrādes likums;

3.1.5. Informācijas sabiedrības pakalpojumu likums;

3.1.6. Likumdošanas akti darba tiesisko attiecību jomā;

3.1.7. Civillikums;

Papildus likumdošanas aktiem personu datu apstrādes jautājumi var būt noteikti LZRA IC iekšējos noteikumos.

APSTRĀDĀJAMO PERSONAS DATU KATEGORIJAS, TO APSTRĀDES NOLŪKI UN PAMATOJUMS

4.1. SIA “LZRA Izglītības Centrs” apstrādā dažādu kategoriju Personas datus vairākiem nolūkiem, un, balstoties uz vairākiem tiesiskiem (juridiskiem) pamatiem, proti:

 

Nr. Apstrādājamās personas datu kategorijas: Apstrādes nolūki: Datu apstrādes likumīgums
4.1.1. Datu subjektu – LZRA IC, klientu (mācību kursu un semināru apmeklētāju) dati un kontaktinformācija – vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dati par izglītību un darba vietu. Kontaktiem ar pakalpojumu saņēmējiem.

Kursu un semināru apmeklētāju uzskaitei un reģistrācijai, apliecību uzskaitei.

Akreditētu tālākizglītības programmu apmeklēšanas un kvalifikācijas eksāmenu nokārtošanas gadījumā – informācijas nodošanai Izglītības kvalitātes Valsts dienestam.

Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (VDAR 6.panta pirmās daļas b) apakšpunkts

Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu

Uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu Valsts akreditētu tālākizglītības programmu realizācijas gadījumā (VDAR 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts);

4.1.2. Datu subjektu – LZRA IC potenciālo un esošo klientu kontaktinformācija: Vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs. Kontaktiem ar pakalpojumu saņēmējiem.

Informēšanai par LZRA jaunumiem un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējām.

LZRA IC leģitīmās intereses – personas datu apstrāde tiešās tirgvedības vajadzībām. (VDAR 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts).
4.1.3. Datu subjektu – LZRA IC pasniedzēju personas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dati par izglītību, darba vietu, dalību profesionālajās organizācijās, darba pieredzi, fotogrāfija u.c.. Reklamēt LZRA IC pakalpojumus un iepazīstināt esošos un potenciālos klientus ar LZRA IC pasniedzēju kvalifikāciju. Datu subjektu piekrišana savu personas datu apstrādei un publicēšanai LZRA IC tīmekļvietnē. (VDAR 6. panta pirmās daļas a) apakšpunkts).
4.1.4. Datu subjektu – LZRA IC darbinieku personas dati. Pamatdati – vārds, uzvārds, personas kods; kontaktinformācija – tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese;

Ar profesionālo darbību saistītā informācijas – amats, atvaļinājumi, kvalifikācijas dokumentu kopijas, citi dati.

Darba tiesisko attiecību uzturēšana atbilstoši likumdošanai un LZRA IC iekšējiem noteikumiem. Apstrāde ir vajadzīga lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (VDAR 6.panta pirmās daļas c) apakšpunkts);
4.1.5. Datu subjektu – LZRA IC ārpakalpojumu sniedzēju kontaktpersonu personas dati. Pamatdati – vārds, uzvārds, personas kods (ja nepieciešams); Kontaktinformācija – tālruņa numurs, e-pasts; Līguma saistību izpildes nodrošināšanai starp LZRA IC un ārpakalpojumu sniedzēju – juridisku vai fizisku personu. LZRA IC leģitīmās intereses nodrošināt ārpakalpojumu līgumu saistību izpildi un uzraudzību (VDAR 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts).

 

4.2. Izvērtējot nepieciešamību, apstrādes nolūkus un likumīgumu LZRA IC var veikt arī citu datu subjektu grupu vai personas datu kategoriju apstrādi. Šajos gadījumos viens no apstrādes likumīguma pamatojumiem varētu būt datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem (VDAR 6. panta pirmās daļas a) apakšpunkts).

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

5.1. Datu subjektam ir sekojošas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi:

5.1.1. Tiesības piekļūt Personas datiem –Datu subjekts var iegūt: (a) LZRA IC apstiprinājumu par to, vai tiek apstrādāti viņa/viņas personas dati; (b) noteiktu papildu informāciju, kas noteikta Piemērojamajos tiesību aktos, un (c) apstrādāto personas datu kopijas. Minētās tiesības datu subjekts var īstenot kontaktējoties ar LZRA IC un nodrošinot personas identifikācijas iespējamību vai nu klātienē LZRA IC birojā, vai sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus.

5.1.2. Tiesības labot personas datus – datu subjekts var pieprasīt labot savus personas datus, ja tie ir nepareizi vai nepilnīgi.

5.1.3. Tiesības dzēst Personas datus – datu subjekts var lūgt LZRA IC dzēst savus Personas datus, ja pastāv viens no VDAR 17. panta pirmās daļas nosacījumiem. Taču, datu subjektam jāņem vērā, ka pastāv arī daži VDAR noteiktie izņēmumi, kad šo tiesību īstenošana nav iespējama saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

5.1.4.Tiesības ierobežot Personas datu Apstrādi –Datu subjekts var panākt, lai LZRA IC ierobežotu personas datu apstrādi. Apstrādes ierobežošana nozīmē, ka, ievērojot VDAR 18. panta nosacījumus, personas dati var tikt glabāti, bet nevar tikt apstrādāti citos veidos.

5.1.5. Tiesības uz personas datu pārnesamību – tas nozīmē, ka Datu subjekts var saņemt un pārsūtīt citam pārzinim (vai prasīt tiešā veidā pārsūtīt citam pārzinim) savus “pārnesamos” personas datus. Datu subjektam jāņem vērā, ka ne visi LZRA IC apstrādātie Personas dati ir uzskatāmi par “pārnesamiem”.

5.1.6. Tiesības iebilst pret Personas datu Apstrādi – datu subjektam, pamatojoties uz iemesliem saistībā ar īpašo situāciju, ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi. Šādā gadījumā LZRA IC datu subjekta personas datus vairs neapstrādā, izņemot, ja LZRA IC ir pārliecinoši leģitīmi apstrādes iemesli, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

5.1.7. Tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu – ja apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu (kā tiesisko pamatu), tad datu subjekts jebkurā brīdī var to atsaukt. Šāda atsaukšana neietekmē apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukumu sniegta piekrišana.

5.2. Datu subjektam jāņem vērā, ka Privātuma politikas 5.1. punktā minētās tiesības ne vienmēr ir absolūtas un realizējamas. Tas nozīmē, ka atsevišķos gadījumos tās var būt ierobežotas un pastāv VDAR noteiktie izņēmumi.

5.3. Ja Datu subjekts uzskata, ka nav pilnvērtīgi īstenojis savas tiesības, datu subjektam jāvēršas pie LZRA IC vienā no šādiem veidiem:

5.3.1. iesniedzot rakstveida iesniegumu uz LZRA IC adresi, kas norādīta Privātuma politika 2.2. punktā, vai;

5.3.2. nosūtot LZRA IC e-pasta vēstuli e-pasta, izmantojot Privātuma politika 3.2. punktā norādīto LZRA IC e-pasta adresi;

5.4. Ja LZRA IC ir pamatotas šaubas par fiziskās personas identitāti, kura iesniedz pieprasījumu par Privātuma politikas 5.1. punktā minēto tiesību īstenošanu, LZRA IC var prasīt, lai tiktu sniegta papildu informācija, kas vajadzīga datu subjekta identitātes apstiprināšanai vai prasīt veikt identifikāciju klātienē atbilstoši LZRA IC noteiktajai iekšējai kārtībai.

SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS UN PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANA ĀRPUS ES/EEZ

6.1. Ja tas ir tiesiski pamatots katrā atsevišķā gadījumā, tad datu subjekta personas dati var tikt nodoti sekojošām saņēmēju kategorijām:

6.1.1. LZRA IC darbinieki un amatpersonas: Sabiedrība ir tiesīga nodot personu datus turpmākai apstrādei saviem darbiniekiem un/vai amatpersonām, ja minēto personu darba/amata pienākumi ir saistīti ar personas datu apstrādi;

6.1.2. Pakalpojumu sniedzēji (Apstrādātāji un citi pārziņi): Sabiedrība ir tiesīga nodot Personas datus turpmākai apstrādei Apstrādātājiem un citiem pārziņiem, kas sniedz Sabiedrībai noteiktus pakalpojumus, piemēram, IT pakalpojumus, arhīva uzturēšanas pakalpojumus, darba aizsardzības pakalpojumus, pasta pakalpojumus un citus pakalpojumus;

6.1.3. Valsts iestādes: Sabiedrība var nodot Personas datus kompetentai valsts iestādei un/vai valsts amatpersonām (vai tām pielīdzinātām amatpersonām), ja tam ir attiecīgs tiesiskais pamats, piemēram, policijai, tiesai, Valsts ieņēmumu dienestam, Izglītības kvalitātes valsts dienestam un citām valsts iestādēm likumdošanā noteiktajā kārtībā.

6.1.4. Citi saņēmēji: Sabiedrība var nodot Personas datus arī citiem saņēmējiem, ja pastāv attiecīgs tiesiskais pamats.

6.2. Personas datu apstrāde tiek veikta tikai ES/EEZ teritorijā.

PERSONAS DATU APSTRĀDES (TAI SKAITĀ GLABĀŠANAS) ILGUMS

7.1. Personas datu apstrādes un glabāšanas ilgums ir atkarīgs no Personas datu kategorijas. Attiecībā uz vairākām Personas datu kategorijām Personas datu apstrādes, ieskaitot glabāšanu, ilgumu noteic Piemērojamie tiesību akti. Gadījumos, ja Piemērojamie tiesību akti nenoteic konkrētu apstrādes termiņu, šo termiņu noteic Sabiedrība, ņemot vērā VDAR 5. pantā paredzētos Personas datu apstrādes principus.

PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

8.1. LZRA IC nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu apstrādājamos personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, LZRA IC pielieto mūsdienīgas datu apstrādes un glabāšanas tehnoloģijas.

8.2. LZRA IC rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas LZRA IC vārdā un uzdevumā apstrādā datu subjekta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai datu subjekta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši LZRA IC norādījumiem un normatīvo aktu prasībām. LZRA IC partneriem nav atļauts apstrādāt datu subjektu personas datus saviem nolūkiem.
8.3. LZRA IC neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no LZRA IC, piemēram, datu subjekta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

STRĪDU IZŠĶIRŠANA UN SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA

9.1. LZRA IC mēģinās atrisināt jebkuru strīdus situāciju vienojoties ar datu subjektu un sagaida, ka datu subjekts sākumā vērsīsies pie LZRA IC, ja uzskata, ka viņa personas datu apstrāde neatbilst VDAR un/vai citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību. Tomēr datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību Datu Valsts inspekcijā, ja uzskata, ka LZRA IC veiktā apstrāde ir pretrunā ar VDAR un/vai citiem personas datu aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Datu Valsts inspekcijas kontakti pieejami http://www.dvi.gov.lv/lv/.

SĪKDATNES

10.1. Sīkdatnes ir nelieli informācijas kopumi, kas saglabājas tīmekļvietnes apmeklētāja datorā vai citā elektroniskā ierīcē un serverī, kurā tīmekļvietne tiek uzturēta. Sīkdatnes pēc tīmekļvietnes apmeklējuma un ļauj atpazīt apmeklētāju un ierīci. Sīkdatnes LZRA IC tīmekļvietnē ir paredzētas, lai uzlabotu tīmekļvietnes www.lzraic.lv pārlūkošanas iespējas tīmekļvietnes apmeklētāju ierīcēs. Sīkdatnes nesatur datorvīrusus vai citu kaitīgu programmatūru.

10.2. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek lietota, lai LZRA IC veiktu tīmekļvietnes www.lzraic.lv apmeklētāju personīgu identifikāciju.

10.3. Lai mainītu esošo sīkdatņu lietošanas iestatījumus, ir iespējams izmainīt interneta pārlūka un/ vai elektroniskās ierīces pārlūka iestatījumus. Interneta pārlūka iestatījumos sīkdatnes ir iespējams kontrolēt vai izdzēst.

PERSONAS DATU IZMANTOŠANA TIEŠĀS TIRGVEDĪBAS VAJADZĪBĀM

11.1. LZRA IC cenšas savus esošos un potenciālos klientus informēt par viņiem piemērotām noderīgām apmācībām un semināriem. Paralēli informācijas ievietošanai tīmekļvietnē www.lzraic.lv, informācija var tikt nosūtīta pa e-pastu vai nodota veicot tālruņa zvanus.

11.2. Ja informācijas saņēmējs uzskata, ka LZRA IC sniegtā informācija par kursiem un semināriem viņam nav nepieciešama, informācijas saņēmējam vienmēr vienkārši pieejamā veidā ir iespēja atteikties no turpmākas informācijas saņemšanas. Atteikties no turpmākās informācijas saņemšanas iespējams:

11.2.1. Sūtot atbildes e-pastu uz nosūtītāja e-pasta adresi ar brīvi noformulētu atteikšanos;

11.2.2. Saņemtajā e-pastā veicot atzīmi “Turpmāk nevēlos saņemt šādus sūtījumus” un apstiprinot datu ievadi.

11.2.3. Tālruņa sarunas laikā informējot par nevēlēšanos turpmāk saņemt tālruņa zvanus;

11.2.4. Jebkurā citā veidā informējot LZRA IC uz tīmekļvietnē www.lzraic.lv vai šīs Privātuma politikas 2.2. punktā norādītajiem oficiālajiem kontaktiem.

11.3. Saņemot atteikumu, LZRA IC veiks visas darbības, lai turpmāk neveiktu tiešās tirgvedības ziņojumu izsūtīšanu vai zvanus personām, kuras ir atteikušās no informācijas saņemšanas.

AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA UN PROFILĒSANA

12.1. Automatizētu lēmumu pieņemšana uz datu subjektiem vai profilēšana LZRA IC netiek veikta.

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

13.1. LZRA IC ir tiesīgs vienpusēji veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā. Izmaiņas stājas spēkā dienā, kad atjaunināta Privātuma politika ir publicēta LZRA IC tīmekļvietnē www.lzraic.lv, ja vien Privātuma politikā nav noteikts vēlāks spēkā stāšanās termiņš.