Profesionālās pilnveides programma “NODOKĻI”

“NODOKĻI” ir 2020.gada novembrī akreditēta profesionālās pilnveides (PP) programma. Akreditācijas numurs Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības programmu reģistrā AI 13793.

Pedagogs: Inga Kursīte, Mag.oec., Mag.iur, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes locekle

Programmas mērķis
PP programma “NODOKĻI” – Latvijas nodokļu sistēmas teorētisko pamatu un praktisko nodarbību visaptverošs kurss praktizējošiem grāmatvežiem, finansistiem, analītiķiem un citiem ar nodokļu aprēķināšanu saistītiem darbiniekiem.

Izglītības iestādes mēķis, piedāvājot šo programmu, ir sniegt zināšanas un veidot izglītojamo prasmes un iemaņas darbam tiesību normu piemērošanā, nodokļu aprēķināšanā un uzskaitē, nodokļu ietekmes prognozēšanā dažādos darījumos. Izglītojamiem ir iespēja iegūt nodokļu speciālista kompetences līmeni un izglītojamie tiek profesionāli sagatavoti kvalifikācijas eksāmenam Nodokļu jomā.

Mērķauditorija
Izglītojamiem ir nepieciešamas priekšzināšanas par Latvijas nodokļu sistēmu, kuras iespējams noteikt ar testa palīdzību pirms nodarbību uzsākšanas.

Izgītības līmenis – augstākā izglītība ekonomikas, vadības, tiesību vai finanšu jomā.

Kopējais programmas apjoms ir 160 akadēmiskās stundas un mācības ilgst vidēji 3-4 mēnešus.

Nodarbību sadalījums:

  • Teorija – 40 stundas (klātienē vai ZOOM platformā);
  • Praktiskās mācības – 72 stundas (ZOOM platformā);
  • Pastāvīgie darbi – 46 stundas – papildus praktiskie darbi, iepazīstoties ar mācību materiāliem, risinot uzdevumus un izpildot pašpārbaudes testus sev piemērotā laikā pedagoga noteiktā termiņā;
  • Noslēguma eksāmens – 2 stundas.

Visi nepieciešamie mācību materiāli tiek izvietoti LZRA IC mājas lapā katra izglītojamā vietnē noteiktos datumos un kursa dalībnieki tos apgūst sev vēlamā laikā, ievērojot pārbaudes darbu iesniegšanas termiņus. Pārbaudes darbu izskatīšana, situāciju analīze notiks klātienē ar pedagogu. Absolventi, kuri sekmīgi nokārtos gala eksāmenu un iegūs noteikto skaitu kredītpunktus, saņems Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas apliecību par profesionālās pilnveides programmas apguvi.

Informācija par maksājumiem:
Mācību maksu iespējams veikt atsevišķi par katru apmācību moduli. Kā arī mācību maksu vai dalīt daļās, slēdzot līgumu ar LZRA Izglītības centru. Akreditētai programmai netiek piemērots PVN. Gadījumā, ja vēlaties apgūt tikai daļu no programmas, mācību maksa tiek aplikta ar PVN.