Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) praktiskā pielietošana

Akreditēta profesionālās pilnveides programma “Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) praktiskā pielietošana” ir noderīgs palīglīdzeklis praktizējošiem grāmatvežiem, finansistiem, analītiķiem un citiem ar finanšu pārskatiem saistītiem darbiniekiem, kuriem ir interese vai nepieciešamība, izprast un pielietot savā darbā Starptautiskos finanšu pārskatu standartus.

Programmas mērķis: sniegt padziļinātas zināšanas par finanšu grāmatvedības organizāciju uzņēmumā, grāmatvedības metodēm, bilances posteņu novērtēšanas noteikumiem un sagatavot gada pārskatu un konsolidēto gada pārskata saskaņā ar SFPS. Palīdzēt veidot prasmes un iemaņas izvēlēties un pielietot atbilstošus starptautiskos standartus Latvijas likumdošanas apstākļos.

Programmas apjoms:
Kopējais programmas ilgums 160 akadēmiskās stundas – 120 stundas klātienes nodarbības, 32 stundas patstāvīgais darbs, 8 stundas tests un eksāmens.

Absolventi, kuri sekmīgi nokārtojuši gala eksāmenu un ieguvuši noteikto skaitu kredītpunktus, saņem LR Izglītības un zinātnes ministrijas Apliecību par profesionālās pilnveides programmas apguvi.

Programmas pasniedzēji dos Jums iespēju izprast un apgūt labāko starptautiski atzīto praksi grāmatvedības jomā. Mācību programma ir sastādīta, balstoties uz Lielbritānijas sertificētu grāmatvežu kvalifikācijas programmu, un ir saskaņā ar ACCA prasībām..

Kurss aptver visas grāmatvedības jomas un finanšu pārskatu sagatavošanu – tās ir plašas un dziļas grāmatvedības zināšanas, dziļa izpratne par starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, prasme lasīt un izprast standartus, izmaiņas, piemērot tos praksē.

Kurss ir veidots līdzīgi kā ACCA kursi – ar lekcijām, kurās apskata galvenos principus, aspektus, jomas un praktiskiem piemēriem standartu pielietošanā – gan kopā nodarbībās, gan individuāli patstāvīgajos darbos.
SFPS kursu var apgūt latviešu valodā atšķirībā no ACCA. Kursā arī tiek sniegts ieskats par SFPS attīstības procesu un turpmāko gadu aktualitātēm.

Sīkāka informācija par programmas datumiem, pasniedzējiem, norises vietu un maksu LZRA IC Semināru un kursu kalendārā.