Gada pārskata sagatavošana saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS) (2 dienas)

Datums: 11. un 13.decembrī plkst. 9.30 – 14.30
Cena: 145 € + PVN
Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente SIA PricewaterhouseCoopers, FCCA

 

Mērķis: Seminārs būs galvenokārt mērķēts uz gada pārskata sagatavošanu saskaņā ar SFPS un tajā obligāti atklājamo informāciju. Seminārā netiks detalizēti apskatītas SFPS prasītās vērtēšanas metodikas un pieejas, kā arī tie standarti, kuri stājas spēkā ar 2018. gada 1. janvāri.

 

Programma:

– Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipi un pamatpieņēmumi

– Finanšu pārskata sastāvdaļas pēc SFPS un nepieciešamība iekļaut papildus sadaļas

– Finanšu pārskata struktūra:

– Pamatpārskatu sastāvs

– Pielikumu saturs un pielikumos atklājamā informācija (detalizēts atklājamās informācijas saraksts ar skaidrojumiem un piemēriem)

– Riska vadības politikas

– Papildus atklājamā informācija pirmo reizi piemērojot SFPS (tiks detalizēti apskatīts arī 1. SFPS “Starptautisko finanšu pārskatu standartu piemērošana pirmo reizi”)

– Praktiski soļi, kas veicami, pirmo reizi ieviešot SFPS

Seminārā teorijas daļas tiks papildinātas ar faktisku pārskatu analīzi, detalizēti izvērtējot publiski pieejamos Latvijas Republikā reģistrētu uzņēmumu pārskatus.

Kā izdales materiāls tiks piedāvāts finanšu pārskata paraugs latviešu valodā, kuru, pielāgojot individuāla uzņēmuma īpatnībām, var izmantot par pamatu gada pārskata turpmākai izstrādei.