Terēze Labzova-Ceicāne

Terēze Labzova-Ceicāne

Izglītība

Banku Augstskola – profesionālais maģistra grāds finansēs
Banku Augstskola – finansista kvalifikācija
Rīgas Ekonomikas augstskola – bakalaura grāds ekonomikā

Dalība profesionālajās organizācijās

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija – zvērināta revidente, LZRA sertifikāts Nr. 184
ACCA (Lielbritānijas Sertificētu grāmatvežu asociācijas) biedre

Darba vieta

PricewaterhouseCoopers SIA – vecākā menedžere revīzijas nodaļā

Darba pieredze/Lektora prakse

No 2013. gada lektore LZRA Izglītības centra kursā “Starptautiskie finanšu pārskatu standarti”.
Lektore LZRA Izglītības centra organizētajos semināros par tēmām: Saskaņā ar SFPS atklājamās informācijas prasības, Pārbaudes uzdevumi, Būtiskums veicot revīziju, Kvalitātes vadības prasības revidentiem, Finanšu instrumenti, Revīzija uzņēmumu reorganizāciju, kā arī citu īpašu gadījumu laikā, Iekšējās kontroles vides izvērtēšana revidējamā uzņēmumā, Krājumu revīzija u.c
Lektore PricewaterhouseCoopers SIA rīkotajiem kursiem par tēmām: Jaunais gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, Naudas plūsmas pārskata nozīmīgums un tā analīze, Darbības turpināšanas principa piemērošana (kursi Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras biedriem), Revīzijas metodoloģija, Risku vadības procedūras (PricewaterhouseCoopers iekšējie kursi) u.c.