Digitālā grāmatvedība

Profesionālās izglītības programmas mērķis

Finanšu un citās nozarēs iesaistītajiem darbiniekiem šīs programmas ietvaros sniegt zināšanas uzņēmuma pārejai uz digitālu grāmatvedību.

Izglītojamiem veidot padziļinātu izpratni par bez-papīra grāmatvedības nodrošināšanu  uzņēmējdarbībā.

Attīstīt  prasmes dažādu automatizācijas un digitalizācijas rīku pielietošanā, lai nodrošinātu finanšu atskaišu iegūšanu par uzņēmējdarbību  reālā laika griezumā. 

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti

Izglītības procesā izglītojamie apgūst:

  • digitālās grāmatvedības pamatjēdzienus un kategorijas;
  • digitālo risinājumu instrumentus un stratēģijas;
  • izprot elektronisko dokumentu apriti un pārvaldību uzņēmumā;
  • spēju analizēt uzskaites pilnveidošanas iespējas un organizēt uzņēmumā pakāpenisku papīra dokumentu aizstāšanu ar citām tehnoloģijām