Kvalifikācijas eksāmena “Grāmatvedība” sagatavošanas kursi

17.jūnijā, 8., 15., 22., 29.jūlijā
plkst. 9.30 – 13.30

Cena: 315 € + PVN

Pasniedzēja: Jeļena Mihejenkova, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, Revīzijas nodaļas direktore Deloitte Audits Latvia SIA, ACCT, CIA

Kursi paredzēti zvērinātu revidentu palīgiem, lai sagatavotos kvalifikācijas eksāmenam, lai kļūtu par zvērinātu revidentu, kā arī citiem interesentiem.

Kursi notiks klātienē.

PROGRAMMA

1.diena 17.jūnijā

Vispārīgie grāmatvedības uzskaites principi (LV GAAP, IFRS), finanšu un gada pārskats, bilances posteņi (nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļi, IFRS 16 Noma, ieguldījuma īpašumi, IFRS 9 Finanšu instrumenti, galvenās atšķirības ar LV GAAP, apgrozāmie līdzekļi, uzkrātās saistības, uzkrājumi)

 

2.diena 8.jūlijā

Peļņas vai zaudējumu aprēķins. IFRS 15 Ieņēmumu atzīšana, ilgtermiņa līgumi, IAS 8 Kļūdas, aplēses un grāmatvedības politikas maiņa, IAS 10 Pēcbilances notikumi

 

3.diena 15.jūlijā

  1. un 2.dienas tēmu pārbaudes jautājumi

Nauda un naudas ekvivalenti. Naudas plūsmas praktikums

 

4.diena 22.jūlijā

Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi. Konsolidācijas būtība. Konsolidētās bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošanas praktikums (vienkārša konsolidācija).

 
5.diena 29.jūlijā

Konsolidētās bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošanas praktikums (kompleksa konsolidācija).