Personas datu aizsardzības aktualitātes, t.sk. personas datu aizsardzības prasības NILLTPFN likuma jomā

10.oktobrī plkst. 9.30 – 14.00
Cena: 76 € +PVN
Pasniedzēji:
Renārs Pugacis, Datu valsts inspekcijas Prevencijas nodaļas juriskonsults
Agnese Boboviča, Biedrības “ Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas” valdes locekle

Vebinārs notiks attālināti Zoom platformā.

Jau sākotnēji Vispārīgā datu aizsardzības regula bija deklaratīva ar atsauci uz daudziem labas pakses principiem. Prakse liecina, ka pēdējo piecu gadu laikā gan Uzraudzības iestādes, gan Eiopas savienības tiesa ir veikusi jau ievērojamu darbu, lai principus un vadlīnijas piepildītu ar saturu. Vebināra laikā tiks apskatīti jautājumi no pamata izpratnes, kas tad īsti ir personas dati, līdz pat prasībām, kā pārzinim sagatavoties un  izpildīt datu subjekta tiesības un brīvības, ievērojot uzraudzības iestāžu un Eiropas savienības tiesas atziņas.

PROGRAMMA

1)Personas datu aizsadzības būtiskākie jēdzieni un to nozīme praksē;

2) Pārziņa pienākumi pārskatatbildības principa ietvaros jeb Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteikto labas prakses principu izpilde.

Par lektoriem:

Agnese Boboviča

Kopš 2010.gada sniedzot Sertificēta datu aizsardzības speciālista pakalpojumus, iegūta neatsverama pieredze, kas palīdz vadītos seminārus padarīt interesantākus. Kopš 2012.gada vadīja Datu aizsardzības speciālistu apmācību programmu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 80, kas paredzēja obligātu apmācību pirms eksāmena Datu valsts inspekcijā sertifikāta saņemšanai.   Iesaistījusies daudzos projektos un aktivitātēs, kas saistītas ar personas datu aizsardzību un drošību, tajā skaitā likumdošanas procesā un Tieslietu ministrijas izveidotajā VDAR konsultatīvajā padomē, lai nodrošinātu, ka Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības ir ne tikai formalitāte, bet jebkura organizācija saskatītu pievienoto vērtību prasību izpildē. 2019.gada oktobrī līdzdarbojās Datu valsts inspekcijas rīkotajos semināros “Ceļvedis personas datu apstrādē mazajiem un vidējiem uzņēmējiem.”