Revīzijas pamati zvērinātu revidentu palīgiem (3 dienas)

12., 19., 26.jūnijā
plkst. 9.30 – 12.45

Cena: 175 € +PVN
Pasniedzēja: Ieva Liepiņa – zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante SIA „Ievas Liepiņas birojs”

Seminārs notiks attālināti vai klātienē.

PROGRAMMA

 

 

Mācību procesā varēs apgūt teorētiskas un praktiskas pamatzināšanas revīzijas jomā – revīzijas procesā piemērojamās ētikas un neatkarības standartu prasības, klienta akceptēšanas procedūru saturu, revīzijas procesa struktūru, revīzijas būtiskuma noteikšanas apsvērumus, risku analīzes piemērošanu revīzijas plānošanā un darba gaitā, revīzijas pierādījumu veidus, vadības apgalvojumu pārbaudi un izmantošanu revidenta darbā.

Pēc mācību kursa pabeigšanas klausītājs būs guvis izpratni, kādi dokumenti regulē zvērināta revidenta darbību, no kādiem posmiem sastāv revīzijas process, kādi uzdevumi katrā revīzijas darba stadijā jāizpilda un kādi revīzijas darbu pamatojošie dokumenti (pierādījumi) jāsagatavo.

Mācību plāns:

Revīzijā piemērojamās ētikas normas, revīzijas procesa kvalitātes kontrole un klienta akceptēšanas procedūras:

Revīzijas procesā piemērojamās ētikas prasības, riskantās situācijas un to risināšana;
Revīzijas darba uzdevuma un revidenta prakses kvalitātes kontroles process, piemērojamās prasības;
Potenciālā revīzijas klienta izpēte Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma kontekstā, politiski nozīmīgas personas, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma prasību izpilde.

Uz risku balstīta revīzija un būtiskuma noteikšana:

Uzņēmuma darbības un iekšējās kontroles sistēmas izpratne;
Risku izvērtēšanas procedūras;
No risku izvērtēšanas izrietošās darbības un papildus procedūras;
Būtiskuma noteikšana un izmantošana.

Revīzijas plāns un pārbaudes apjoma noteikšana:

Elastīga revīzijas plāna (programmas) veidošana un pielāgošana klienta saimnieciskās darbības specifikai;
Pārbaudes apjoma noteikšana dažādiem finanšu pārskata posteņiem.

Revīzijas pierādījumi, aplēšu revīzija un vadības apgalvojumi:

Paveiktā darba dokumentēšana;
Revīzijas pierādījumu veidi un nepieciešamība;
Aplēses un to revīzija;
Vadības apgalvojumi un rakstiskie apliecinājumi.