Iekšējās kontroles vides izvērtēšana revidējamā uzņēmumā

55.00

3 akadēmiskās stundas

Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente, SIA PricewaterhouseCoopers direktore, FCCA

Kategorija:

Apraksts

PROGRAMMA

Semināra mērķauditorija ir zvērināti revidenti un viņu palīgi, kas vēlas atsvaidzināt zināšanas par kontroles vides izvērtēšanu.

– Starptautisko revīzijas standartu teorija.
– Kādas procedūras palīdz izvērtēt uzņēmuma iekšējās kontroles vidi?

– Cik plašas procedūras būtu jāveic, lai pārliecinātos par kontroļu esamību un kontroles vidi?

– Kāda ir kontroles vides izvērtējuma ietekme uz revīzijas procesu?