Vērtības samazinājuma (impairment) izvērtējums un aprēķina piemēri (2 dienas)

90.00

Semināra klausītājam tiks izsniegta e-apliecība  par 8 akadēmisko stundu profesionālo apmācību Revīzijā

Kategorija:

Apraksts

Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente, SIA PricewaterhouseCoopers direktore,  FCCA

PROGRAMMA

Seminārs aktuāls visiem revidentiem un viņu palīgiem, kuru klientiem Covid-19 dēļ ir būtiski samazinājušies ieņēmumi un ir jāveic aktīvu vērtības samazinājuma pārbaude. Seminārā runāsim par tādu aktīvu kā pamatlīdzekļi, ieguldījumi meitas sabiedrībās, nemateriālie aktīvi, nemateriālā vērtība vērtības samazinājumu un veidiem, kā to noteikt.

  • Indikatori, kas liecina par aktīvu vērtības samazinājuma esamību.
  • Kas jāveic uzņēmuma vadībai, ja ir identificēti vērtības samazinājuma indikatori?
  • Kādas revīzijas procedūras veicamas, lai pārbaudītu vadības veiktos aprēķinus?
  • Kā revidentam rīkoties, ja netiek sagatavoti aprēķini attiecībā uz vērtības samazinājumu?
  • Piemēri un uzdevumi vērtības samazinājuma aprēķinam (gan teorētiski piemēri, gan piemēri ar aprēķiniem no prakses).