Kas finanšu un audita darbiniekiem jāzina par Darba likuma, Maksātnespējas likuma un Civillikuma normām

Gatavojoties kvalifikācijas eksāmenam “Tiesības”

15.septembrī plkst. 10.00 – 16.00Cena: 110 € +PVNPasniedzējs: Jānis Pūce, zvērināts advokāts

 

Seminārs notiks attalināti ZOOM platformā, un tas ir paredzēts zvērinātiem revidentiem un revidentu palīgiem.
Sevišķi noderīgs palīgiem, lai sagatavotos kvalifikācijas eksāmenam TIESĪBAS, kā arī citiem interesentiem!

PROGRAMMĀ tiks iekļautas aktualitātes, kas stājušās spēkā pēdējā gada laikā.

 

1.  Darba likums:

1.1. pamatprincipi, līgums, t.sk. speciālie noteikumi, valde – darba līgums, pilnvarojuma līgums, cits civiltiesisks līgums;

1.2. līgumu formas ar valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļiem;

1.3. darba laiks un atvaļinājumu piešķiršana

2. Maksātnespējas likums:

2.1. maksātnespējas pieteikuma iesniegšana;

2.2. tiesiskās aizsardzības procesa regulējums;

2.3. kreditoru prasījumi un   to segšanas kārtība

 

3. Civillikums:

1.1. Lietu tiesības – pamatprincipi, izpratne piemērošanā; īpašuma aprobežojumi un servitūti;

1.2. Saistību tiesības – tiesiski darījumi; līgumu veidi; saistību tiesību pastiprināšana un aizsardzība; procenti; solidārā atbildība