IT audita pamata kurss revidentiem (3 dienas)

12., 14., 17.jūlijā plkst. 9.30 – 15.00
Cena: 235 € + PVN
Pasniedzēji:
Sandijs Miķelsons, KPMG IT Audita projektu vadītājs
Ričards Avdejenoks, KPMG Vecākais IT auditors

Kurss notiks Zoom platformā.

PROGRAMMA

 • IT Riski, to identificēšana
 • IT Audita procesa soļi un process (shēma un piemēri)
 • Izpratnes iegūšana par biznesa un IT procesiem, IT vidi un sistēmām (piemēri un dokumentu paraugi).
 • Klienta IT vides sarežģītības analīze un audita pieejas izstrāde
 • Risku, kas izriet no IT procesiem identificēšana un novērtēšana (matrica, piemēru analīze)
 • Biznesa aplikāciju kontroļu dizaina, ieviešanas testu pieeja (piemēri un pieeja)
 • Biznesa aplikāciju kontroļu dizaina testēšana (piemēri un paraugi)
 • IT Vispārējās kontroles un to testēšana (kā no riskiem iziet uz kontrolēm) – piemēri un skaidrojumi
 • Biznesa aplikāciju kontroļu efektivitātes testēšana (kontroļu veidi, pieeja, piemēri, skaidrojumi)
 • Informācijas izmantošana IT testos un tās testēšana (piemēri, pieeja un paraugi)
 • Servisa organizācijas (IT procesu ārpakalpojumi un paļaušanās uz kontrolēm)
 • Audita rezultātu un atklājumu novērtēšana (ietekme uz audita rezultātiem un kontroļu efektivitāti)
 • IT Audita ziņojums (piemēri, paraugi)

Kursa ietvaros iziesim cauri vienam piemēra klienta IT auditam no sākuma līdz galam, aptverot visus IT audita posmus, izmantojot reālus piemērus.
Kursa noslēgumā revidents vai revidenta palīgs iegūs izpratni par pamata soļiem IT auditā un iegūs rīkus un piemērus, lai pastāvīgi veiktu vienkāršākus klienta IT procesu auditus. Kā arī gūs izpratni, kā audita rezultātus novērtēt un tos iekļaut kopējā revīzijas projekta rezultātos.