Kvalifikācijas eksāmena “Grāmatvedība” sagatavošanas kursi

14., 28.jūnijā
5., 19.jūlijā
2.augustā
plkst. 9.30 – 13.30

Cena: 350 € +PVN
Pasniedzēja: Jeļena Mihejenkova, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, Revīzijas nodaļas direktore SIA Deloitte Audits Latvia, FCCA, CIA

Kursi notiks klātienē. Iespējams apmeklēt atsevišķas kursu daļas.
Kursi paredzēti zvērinātu revidentu palīgiem, lai sagatavotos kvalifikācijas eksāmenam, lai kļūtu par zvērinātu revidentu, kā arī citiem interesentiem.

PROGRAMMA

1.diena 14.jūnijā
Vispārīgie grāmatvedības uzskaites principi (LV GAAP, IFRS), finanšu un gada pārskats, bilances posteņi (nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļi), IFRS 16 Noma, ieguldījuma īpašumi, IFRS 9 Finanšu instrumenti, galvenās atšķirības ar LV GAAP, apgrozāmie līdzekļi, uzkrātās saistības, uzkrājumi

2.diena 28.jūnijā
Peļņas vai zaudējumu aprēķins. IFRS 15 Ieņēmumu atzīšana, ilgtermiņa līgumi, IAS 8 Kļūdas, aplēses un grāmatvedības politikas maiņa, IAS 10 Pēcbilances notikumi

3.diena 5.jūlijā
1.un 2.dienas tēmu pārbaudes jautājumi
Nauda un naudas ekvivalenti. Naudas plūsmas praktikums

4.diena 19.jūlijā
Ilgtermiņa finanšu ieguldījumi. Konsolidācijas būtība. Konsolidētās bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošanas praktikums (vienkārša konsolidācija).

5.diena 2.augustā
Konsolidētās bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošanas praktikums (kompleksa konsolidācija).