Nodokļi – pamatkurss

Datums: 7., 21., 25.aprīlī, 11., 12., 16., 26., 30.maijā plkst. 9.30 – 14.30
Cena: 640 € + PVN
Pasniedzējs: Inga Kursīte, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas nodokļu konsultantu asociācijas valdes priekšsēdētāja

7., 21., 25.aprīlī
Ievads Latvijas nodokļu un nodevu sistēmā, Nekustamā īpašuma nodoklis, Uzņēmumu ienākuma nodoklis, Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis

11., 12., 16.maijā
Pievienotās vērtības nodoklis

26., 30.maijā
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, Solidaritātes nodoklis, Mikrouzņēmumu nodoklis

PROGRAMMA

1 diena
Ievads Latvijas nodokļu un nodevu sistēmā
ES tiesību ietekme uz Latvijas nodokļu tiesībām. Starptautisko līgumu piemērošana. Latvijas nodokļu sistēma. Nodokļu administrēšana. Nodokļu un nodevu aprēķināšana, iekasēšana un atmaksa. Nodokļu kontrole.
Atbildība par nodokļu likumu pārkāpšanu. Nodokļu un nodevu jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība. Soda naudu samazināšanas iespējas. Nodokļu samaksas termiņu pagarināšana un nodokļu parādu dzēšana. Skaidras naudas darījumu deklarēšana.

Nekustamā īpašuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodokļa objekti – zeme, ēkas un inženierbūves. Nodokļa likmes un nodokļa aprēķināšana. Būvju klasifikācija. Atvieglojumi. Nodokļa maksāšanas kārtība, maksāšanas pienākuma rašanās un izbeigšanās. Problēmjautājumi, kas saistīti ar zemes, ēku un inženierbūvju aplikšanu.

2 dienas
Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Rezidentu un pastāvīgo pārstāvniecību ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamā ienākuma noteikšana. Nodokļu ieturēšana no izmaksām nerezidentiem. Nodokļu konvenciju un ES tiesību normu piemērošana. Uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas un pielikumu aizpildīšana. Aktuālas nodokļa piemērošanas problēmas. Praktiski piemēri un uzdevumi. VID auditos biežāk konstatētās kļūdas uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanā. Tiesu prakse.
Uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis
Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis un ar tā ieviešanu saistītie uzņēmumu ienākuma nodokļa, pievienotās vērtības nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu aspekti

3 dienas
Pievienotās vērtības nodoklis
Ar PVN apliekamie darījumi. Izņēmumi (ar PVN neapliekamie darījumi). PVN likmes, to piemērošana. Nodokļa aprēķināšana. Darījuma brīdis. PVN rēķins. Nodokļa iemaksāšanas kārtība.
Taksācijas periodi. Apliekamās vērtības noteikšana. Preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšana. PVN piemērošana preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanai. Šo darījumu uzrādīšana PVN deklarācijā. Priekšnodokļa atskaitīšana un budžetā maksājamā nodokļa aprēķināšana. Priekšnodokļa korekcijas. PVN deklarācija un tās pielikumi, to aizpildīšana PVN pārmaksas un to atmaksas kārtība. PVN atmaksāšana citu dalībvalstu apliekamām personām un trešajās valstīs vai trešajās teritorijās reģistrētām personām un citās valstīs samaksātā PVN atmaksa. Mazo uzņēmumu shēma (iespēja PVN maksāt pēc kases principa). Īpašais režīms preču importa darījumiem. Īpašie nosacījumi. PVN aprēķināšana PVN grupām. PVN piemērošana darījumos ar nekustamajiem īpašumiem. Atbildība. Būtiskākie nodokļu maksātāju pārkāpumi, aprēķinot PVN. Plānotie grozījumi. Latvijas un ES tiesu prakse PVN lietās.

2 dienas
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Rezidentu un nerezidentu iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi. Algas nodoklis. Nodoklis par ienākumiem no kapitāla. Nodokļa maksāšana par ienākumiem no saimnieciskās darbības. Patentmaksas. Mikrouzņēmumu nodoklis.
Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi. Attaisnotie izdevumi, atvieglojumi un neapliekamais minimums. Nodokļu konvenciju un ES tiesību normu piemērošana. Dubultās uzlikšanas novēršana.
Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana. Citi iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskati un deklarācijas, to aizpildīšana. Uzdevumi un piemēri.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
Sociālās apdrošināšanas pamatprincipi un veidi. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem, iekšzemes darba ņēmējiem pie darba devēja – ārvalstnieka un ārvalstu darba ņēmējiem pie darba devēja – ārvalstnieka. Valsts sociālās apdrošināšanas brīvprātīgās iemaksas. Pārskata sagatavošana. ES sociālās drošības jomu reglamentējošo tiesību aktu piemērošana. Uzdevumi.

Solidaritātes nodoklis

Mikrouzņēmumu nodoklis
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji un nodokļa aprēķināšana. Plānotās izmaiņas.