Revīzijas aktuālie jautājumi

14., 15., 21.augustā plkst. 9.30 – 13.30
Cena: 210 € +PVN
Pasniedzējs: Roberts Ikaunieks, LZRA izpilddirektores vietnieks kvalitātes kontroles jautājumos, zvērināts revidents SIA Rodl & Partner, FCCA

Seminārs notiks klātienē.

Seminārs primāri ir paredzēts revīzijas kvalifikācijas eksāmena pretendentiem. Semināra ietvaros tiks apskatītas sekojošas tēmas:

–          Starptautiskā profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa rokasgrāmata – 2022. gada izmaiņas

–          1. un 2. Starptautiskie kvalitātes vadības standarti un 220. SRS (pārskatīts)

–          Starptautiskās apliecinājuma uzdevumu pamatnostādnes

–          Revīzijas kvalitātes pamatnostādnes: revīzijas kvalitātes pamatelementi

–          Revīzijas process saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Biežāk sastopamie problēmjautājumi dažādos revīzijas posmos

o   Risku izvērtēšanas posms

o   No risku izvērtējuma izrietošās darbības

o   Noslēguma un ziņojuma sagatavošanas posms

–          Neatkarīgu revidentu ziņojumi, to veidi. Kas jāņem vērā, sniedzot modificētu atzinumu?

–          Iepriekšējo gadu revīzijas eksāmenu uzdevumu risināšana un atbilžu pārrunāšana

–          Kā veiksmīgi sagatavoties revīzijas eksāmenam? Kā strukturēt un sniegt atbildes uz eksāmena  jautājumiem?