2017.gada pārskata sastādīšanas procesa galvenie aspekti, praktiski piemēri un problēmjautājumu risināšana

Datums: 7.martā plkst. 9.30 – 15.30
Cena: 82 € + PVN
Pasniedzēja: Sandra Dzerele, zvērināta revidente, Mg.oec., executive MBA, SIA „Sandra Dzerele un partneris” partnere

PROGRAMMA

I 2017.gada pārskata sagatavošanas pamatprincipi

 1. Uz gada pārskata sagatavošanu attiecināmie normatīvie akti
 2. Patiesa un skaidra priekšstata jēdziens un tā būtība sagatavojot finanšu pārskatus
 3. Starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanas tiesības, pienākums un prasības
 4. Pārskata gada periods un tā maiņas nosacījumi un pamatojums
 5. Vadības aplēses un to būtība
 6. Notikumi pēc bilances datuma un to ietekme uz finanšu pārskatu
 7. Gada pārskata posteņu inventarizācijas prasības
 8. Inventarizācijas datu noformēšana un to rezultātu atspoguļošana grāmatvedības reģistros un finanšu pārskatos
 9. Grāmatvedības politikas maiņas un iepriekšējo periodu kļūdas atspoguļošana finanšu pārskatos
 10. Darbības pēc visu posteņu un kontu inventarizācijas
 11. Bilances posteņu novērtēšanas uzradīšanas prasības finanšu pārskatā
 12. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu novērtēšanas un uzradīšanas prasības finanšu pārskatā
 13. Pašu kapitāla izmaiņu pārskata un naudas plūsmas pārskata uzrādīšana finanšu pārskatā
 14. Sabiedrību iedalījums kategorijās
 15. Finanšu pārskatu sastāvs atkarībā no Sabiedrības kategorijas
 16. Finanšu pārskata pielikumu vai piezīmju saturs un noformējums
 17. Vadības ziņojumā iekļaujamās informācijas prasības
 18. Gada pārskatu un Konsolidēto gada pārskatu revīzija vai ierobežotā pārbaude
 19. Gada pārskatu noformēšana, parakstīšana, apstiprināšana un iesniegšana

 

II Aktuālie jautājumi par pamatlīdzekļiem

 1. Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma pamatprasības pamatlīdzekļu uzskaitē.
 2. Izmaiņas pamatlīdzekļu uzskaitē:

2.1. Sākotnējā atzīšana: iegāde, izveidošana, sākotnējās vērtības noteikšana, dāvinājumi, maiņas darījumi, pārklasifikācija;

2.2. Nolietojums: aprēķina uzsākšanas brīdis, nolietojuma izmaiņas, likvidācijas vērtība. Grāmatvedības analītisko uzskaites reģistru aizpildīšanas kārtība;

2.3. Vērtības izmaiņas: pieaugums, samazinājums, amortizētās aizstāšanas izmaksas, grāmatošanas kārtība;

2.4. Pamatlīdzekļu atzīšanas pārtraukšana: pārdošana, izslēgšana sakarā ar izmantošanas pārtraukšanu, pārklasifikācija;

2.5. Pārvērtēšanas rezerve un tās ietekme uz pamatlīdzekļu nolietojumu;

2.6. Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana un uzskaite finanšu un nodokļu grāmatvedībā;

2.7. Informācijas atklāšana 2017.gada pārskata pielikumā: izmaiņas un jaunumi.

III Aktuālie jautājumi par krājumiem

 1. Krājumu izmaksu noteikšana: iegādes izmaksas un ražošanas pašizmaksa;
 2. Krājumu nocenošana: datu atspoguļošana finanšu grāmatvedībā;
 3. Krājumu norakstīšana: datu atspoguļošana finanšu grāmatvedībā;
 4. Informācijas atklāšana 2017.gada pārskata pielikumā: izmaiņas un jaunumi.

IV Aktuālie jautājumi par šaubīgiem debitoriem

 1. Šaubīgo debitoru noteikšana: pazīmes, nepieciešamo attaisnojumu dokumentu apkopojums;
 2. Šaubīgo debitoru norakstīšana: datu atspoguļošana finanšu grāmatvedībā;
 3. Informācijas atklāšana 2017.gada pārskata pielikumā: izmaiņas un jaunumi.

V Aktuālie jautājumi par uzkrājumiem

 1. Uzkrājumu veidi: atvaļinājumi, nodokļi, šaubīgie debitori u.c.;
 2. Uzkrājumu veidošanas metodes un to atspoguļošana uzņēmuma grāmatvedības politikā;
 3. Uzkrājumu norakstīšana: datu atspoguļošana finanšu grāmatvedībā un UIN deklarācijā,
 4. Informācijas atklāšana 2017.gada pārskata pielikumā: izmaiņas un jaunumi.

 

VI Aktuālie jautājumi par aizdevumiem:

 1. Saņemtie aizņēmumi no saistītām pusēm (uzņēmuma īpašnieki, padome un valde): aizdevumu atspoguļošana finanšu grāmatvedībā; aizņēmumu norakstīšanas risinājumi un nodokļu sekas;
 2. Izsniegtie aizdevumi saistītām pusēm (firmas dalībnieki, padome un valde): aizdevumu atspoguļošana finanšu grāmatvedībā; aizdevumu norakstīšanas risinājumi un nodokļu sekas;
 3. Informācijas atklāšana 2017.gada pārskata pielikumā: izmaiņas un jaunumi.

VII Atbildes uz jautājumiem