2018.gada pārskata sastādīšanas procesa galvenie aspekti un jautājumi, kam pievērst uzmanību

Datums: 14.janvārī plkst. 9.30 -14.30
Vieta: viesnīca Mercure Elizabetes ielā 101, Rīgā (pie stacijas)
Cena: 80 € + PVN
Pasniedzēja: Sandra Dzerele, zvērināta revidente, Mg.oec., Executive MBA, SIA „Sandra Dzerele un partneris” partnere

PROGRAMMA

 1. Uz gada pārskatu sagatavošanu attiecināmie normatīvie akti un to nozīmīgākie grozījumi
 2. Patiesa un skaidra priekšstata jēdziens un tā būtība sagatavojot finanšu pārskatus
 3. SFPS piemērošanas tiesības, pienākums un prasības
 4. Pārskata periods, tā maiņas nosacījumi un pamatojums
 5. Vadības aplēses, to būtība un raksturīgākās kļūdas aplēšu piemērošanā
 6. Koriģējošu un nekoriģējošu pēcbilances notikumu atspoguļošanas atšķirības
 7. Gada pārskata posteņu inventarizācijas prasības, norises kārtība un datu atspoguļošana grāmatvedības uzskaitē
 8. Grāmatvedības politikas maiņa un būtiskas kļūdas labojuma atspoguļošana finanšu pārskatā
 9. Atsevišķu peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu novērtēšana un uzrādīšana un raksturīgākās kļūdas
 10. Naudas plūsmas pārskata īpašie posteņi
 11. Sabiedrību kategorijas, to maiņas nosacījumi un ietekme uz finanšu pārskatu
 12. Gada pārskata sastāvs un vispārīgie noformēšanas nosacījumi
 13. Šaubīgo vai bezcerīgo debitoru pazīmes, norakstīšanas attaisnojumu dokumenti un to atspoguļošana gada pārskatā
 14. Uzkrājumu būtība, to veidošanas prasības un uzrādīšana finanšu pārskatā
 15. Uzkrātās saistības un iespējamās saistības
 16. Darījumi ar saistītām pusēm (saņemtie un izsniegtie aizdevumi), to uzrādīšana finanšu pārskatā un nodokļu riski
 17. Krājumu un nepabeigto ražojumu uzskaites metodes un novērtēšanas prasības to uzrādīšanai finanšu pārskatā
 18. Ilgtermiņa aktīvi, to uzskaites, novērtēšanas un alternatīvās novērtēšanas prasības, posteņu klasifikācijas iespējas un raksturīgākās kļūdas (nemateriālie aktīvi, nekustamie īpašumi, tehnoloģiskās ierīces un iekārtas u.c.)
 19. Radniecīgo, asociēto un saistīto sabiedrību atšķirības un to klasifikācijas prasības bilancē
 20. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu, klasifikācijas īpatnības un uzrādīšana
 21. Kārtējās un ārkārtas dividendes, to atšķirīgā būtība, specifiskās noteikšanas prasības un attiecīgi arī atšķirīgā uzrādīšana finanšu pārskatos
 22. Finanšu pārskata pielikumi un atklājamā informācija atkarībā no Sabiedrības iedalījuma kategorijās saskaņā ar likuma un MK339 prasībām
 23. Atvieglojumi un atbrīvojumi mikrosabiedrībām
 24. Vadības ziņojumā iekļaujamās informācijas prasības
 25. Gada pārskatu, noformēšana, parakstīšana, apstiprināšana un iesniegšana
 26. Gada pārskatu un Konsolidēto gada pārskatu revīzija vai ierobežotā pārbaude, to atšķirības