Kas grāmatvedim būtu jāzin par koncernu, konsolidāciju un konsolidēto gada pārskatu. Konsolidācijas procedūru praktiski piemēri.

Datums: 11., 12.februārī plkst. 9.30 – 14.00
Cena: 153 € + PVN
Pasniedzēja: Sandra Dzerele, zvērināta revidente, Mg.oec., Executive MBA, SIA „Sandra Dzerele un partneris” partnere

PROGRAMMA

11.februārī

 1. Koncerna būtība
 2. Koncernu kategorijas
 3. Pienākums sagatavot konsolidēto gada pārskatu un konsolidācijā iesaistāmās sabiedrības
 4. Konsolidētā gada pārskata sastāvs
 5. Atbrīvojumi no pienākuma sagatavot konsolidēto gada pārskatu
 6. Koncerna struktūra, tiešā vai netiešā līdzdalība
 7. Kontrole vai būtiska ietekme
 8. Atšķirīgi pārskata datumi
 9. Vienota grāmatvedības politika
 10. Konsolidācijā iekļaušanas vai izslēgšanas datums
 11. Iegādātie tīrie aktīvi – Meitas operatīvā bilance kontroles iegūšanas vai zaudēšanas datumā
 12. Mātes uzņēmuma atsevišķie un konsolidētie finanšu pārskati
 13. Konsolidācijas procedūras
 14. Meitas uzņēmuma iegādes konsolidācijas piemērs
 15. Rezerves pirms un pēc iegādes, to aprēķināšana un iekļaušana konsolidācijas žurnālos
 16. Nemateriālā vērtība, tās aprēķināšana un uzrādīšanas prasības konsolidētajā finanšu pārskatā
 17. Patiesās vērtības, to noteikšana un uzrādīšana konsolidācijas žurnālos
 18. Mazākuma līdzdalība, to aprēķināšana un iekļaušana konsolidācijas žurnālos un uzrādīšana konsolidētajā finanšu pārskatā

12.februārī

Semināra mērķis ir apgūt konsolidācijas procedūru iemaņas praktiskos piemēros, kas dalībniekiem ar teorētiskām zināšanām palīdzēs tās piemērot praksē.

 1. Meitas sabiedrību iegāde un iegādāto tīro aktīvu noteikšana
  1. Bez mazākuma līdzdalības
  2. Ar mazākuma līdzdalību
  3. Patiesās vērtības bilances datumā neatbilst bilances vērtībām
  4. Nemateriālo vērtību aprēķins, kad iegādāto meitas uzņēmumu tīrie aktīvi ir mazāki vai lielāki par to iegādes vērtību
 2. Darījumi starp koncerna uzņēmumiem un nerealizētā peļņa grupā
 3. Meitas sabiedrības iegāde ar patieso vērtību korekciju un atliktā nodokļa ietekmi
 4. Konsolidētā pašu kapitāla kustības pārskats un tā sagatavošanas nianses
 5. Konsolidētā naudas plūsmas pārskata sagatavošana