Jaunākie Latvijas Republikas Senāta un Eiropas Savienības tiesu spriedumi darba tiesību jomā

15.augustā plkst. 14.00 – 16.00
Cena: 73 € +PVN
Pasniedzējs: Kaspars Rācenājs

Vebinārs notiks attālināti.

Par semināra vadītāju (amats, darba pieredze u.c.):
Kaspara Rācenāja līdzšinējā jurista dzīve kopš 2005. gada ir pavadīta Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā strādājot ar darba tiesību jautājumiem:
piedalās Darba likuma grozījumu izstrādē;
gatavo prasības pieteikumus tiesai un pārstāv darbiniekus tiesā;
pēta tiesu praksi un ar savām zināšanām darba tiesībās dalās semināros (t. sk. Latvijas tiesnešu mācību centrā), konferencēs un publikācijās (www.itiesibas.lv , www.juridiskiepadomi.lv , www.arodbiedribas.lv ), kā arī organizē darba tiesību konkursus “Profs” profesionālo skolu audzēkņiem;
ir līdzautors grāmatām Darba likums ar komentāriem, Arodbiedrību likums ar komentāriem, Atlīdzības likums ar komentāriem un, Arodbiedrību ekskluzīvās tiesības un koplīgumu pārrunu brīvība.

PROGRAMMA

Šajā vebinārā apskatīsim jaunākos Senāta 2024. gada spriedumu un būtiskākos 2023. gada nolēmumus, kas saistīti ar Darba likuma piemērošanu, valdes locekļa nodarbinātības jautājumiem, Civillikuma un Civilprocesa likuma normu piemērošanu, kas var noderēt darba strīdu risināšanā.

• Pienākums maksāt nokavējuma procentus darba tiesiskajās attiecībās;
• Darba devēja atprasījuma tiesības Darba likuma 78. panta izpratnē;
• Vai Darba likuma 96. panta otrās un turpmāko daļu noteikumi ir piemērojami tādai vienošanās par apmācību, kurā norādītās profesionālās apmācības pasākumu rezultātā darbinieks apgūst zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas citai profesijai (amatam), nevis darbinieka esošajai profesijai (amatam)?
• Advokātam atlīdzināmo izdevumu noteikšana prasības daļējas apmierināšanas gadījumā;
• Vai atbildētājam ir pienākums atlīdzināt prasītājam tiesāšanās izdevumus, ja tiesvedība lietā izbeigta sakarā ar prasītāja atteikšanos no prasības?
• Kas notiek, ja darba devējs ir maksājis “aplokšņu algas” un obligātās iemaksas nav veicis?
• Vai kapitālsabiedrības valdes loceklis, kurš faktiski nesaņem ienākumus, ir tiesīgs saņemt slimības pabalstu?
• Darbinieka, kas izdarījis būtisku pārkāpumu, atstādināšana no darba.
• Vai jēdziens “darba kārtības un līguma noteikumi” aptver tikai atsevišķus darba devēja dokumentus ar šādiem nosaukumiem?
• Darba likuma 101. panta pirmās daļas 1. punkta piemērojuma gadījumi un darba līguma uzteikuma pamatojuma būtiskuma kritēriji;
• Mobings kā vienlīdzīgu tiesību pārkāpums;
• Vai darbinieka nenodarbināšana var tikt atzīta par psiholoģiskā terora izpausmi?
• Kāds ir atlīdzības piedziņas pamats par darba piespiedu kavējuma laiku?
• Atlaišanas pabalsti un kompensācijas par neizmantoto atvaļinājumu;
• Iepriekš novērtēto zaudējumu pielīgšanas nepieļaujamība;
• Darba devēja iespēja piedzīt par darbinieku samaksātos nodokļu maksājumus kā zaudējumus;
• Atvaļinājuma kompensācija valdes loceklim;

Tāpat apskatīsim dažus interesantus 2023./2024.gada Eiropas Savienības tiesas spriedumus, kuros izteiktās atziņas būs noderīgas Darba likuma normu pareizai piemērošanai:
o atvaļinājuma kompensēšana izbeidzot darba tiesiskās attiecības;
o vai publiskais sektors var nekompensēt atvaļinājumu, aizbildinoties ar publisko izdevumu ierobežošanas nepieciešamību?
o vai darba piespiedu kavējuma laiks dod tiesības uz ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu?
o vai darbiniekam atvaļinājumi dzēšas, ja viņš tos nav varējis izmantot ilgstošas slimošanas dēļ?
o vai darba devējam bija jāpārceļ ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma dienas, kas sakrīt ar laiku, darbiniekam bija noteikta karantīna pēc saskares ar personu, kas bija inficēta ar SARS-Cov-2 vīrusu?