Kvalifikācijas eksāmena “Grāmatvedība” sagatavošanas kursi

Laiks: 5., 12., 19., 26.septembrī plkst. 9.30 – 13.30
Cena: 220 € + PVN
Pasniedzēja: Natālija Zaiceva, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, LZRA valdes locekle

Seminārs paredzēts zvērinātu revidentu palīgiem, lai sagatavotos kvalifikācijas eksāmenam, lai kļūtu par zvērinātu revidentu, kā arī citiem interesentiem.

PROGRAMMA

1.diena
I Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatjautājumi

1. Grāmatvedības uzskaites starptautiskās sistēmas

2. Naudas nākotnes vērtība (diskontēšana)

3. Finanšu pārskatu sagatavošanas un sastādīšanas pamatprincipi

4. Darbības turpināšanas princips

5. Gada pārskata sastāvdaļas un finanšu pārskatu elementi

6. Peļņas vai zaudējuma aprēķina shēmas

7. Grāmatvedības politika, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdas

II Bilances posteņu uzskaite

Ilgtermiņa aktīvi

8. Bilances posteņi: atzīšanas kritēriji, to sākotnēja atzīšana un turpmāka novērtēšana. Citas uzskaites nianses.

8.1. Nemateriālie ieguldījumi

8.2. Pamatlīdzekļi

2.diena
Ilgtermiņa aktīvi (turpinājums)

8.3. Ieguldījuma īpašumi

8.4. Ilgtermiņa finanšu investīcijas

8.5. Aizņēmumu procentu kapitalizācija

Apgrozāmie līdzekļi un saistības

8.6. Krājumi (ražošanas pašizmaksa, zudumi, inventarizācija)

8.7. Dzīvnieku un augu uzskaite

8.7. Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi

8.8. Debitori

8.9. Naudas līdzekļi un īstermiņa finanšu ieguldījumi

8.10. Apgrozāmo līdzekļu pārvaldība un analīze

3.diena
Apgrozāmie līdzekļi un saistības (turpinājums)

8.11. Uzkrājumi, iespējamas saistības un iespējamie aktīvi

8.12. Kreditori

8.13. Nākamo periodu ieņēmumi

8.14. Saņemto finansiālo atbalstu, ziedojumu un dāvinājumu novērtēšana un atspoguļošana finanšu pārskatā

8.15. Noma (operatīva un finanšu)

8.16. Finanšu instrumenti

4.diena
III Ieņēmumu atzīšana un novērtējums

9. Ieņēmumi

9.1. Preču pārdošana

9.2. Ilgtermiņa līgumu uzskaite

9.3. Pakalpojuma sniegšana

9.4. Autoratlīdzība, procenti, dividendes

9.5. 15.SFPS ieņēmumu atspoguļošanas nianses

IV Papildus informācijas atklāšana

10. Darījumi ārvalstu valūtās

11. Notikumi pēc pārskata gada

12. Starpperiodu finanšu pārskats

 

Kursā tiks risināti praktiski uzdevumi