Kvalifikācijas eksāmena “Revīzija” sagatavošanas kursi

Datums: 18., 19.jūlijā, 1., 2.augustā plkst. 9.30 – 13.30
Cena: 220 € + PVN
Pasniedzējs: Roberts Ikaunieks, zvērināts revidents SIA Rodl & Partner, Starptautiskā revīzijas grupā, FCCA

PROGRAMMA

Kursi ir paredzēti zvērinātu revidentu palīgiem, lai sagatavotos kvalifikācijas eksāmenam “Revīzija”, kā arī citiem interesentiem.

Kursu programma tiks atjaunināta atbilstoši SRS aktualitātēm.

Kursu laikā tiks apskatīti sekojoši jautājumi un risināti ar tiem saistīti uzdevumi:

 • Vispārēja informācija par revīzijas normatīvo regulējumu
  • ES normatīvie akti
  • Latvijas normatīvie akti
  • LZRA apstiprinātie SGF izstrādātie profesionālās darbības standarti
  • LZRA nolikumi
 • Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa rokasgrāmata
  • Ētikas pamatprincipi un prasības
  • Ētikas pamatprincipu apdraudējums un drošības pasākumi
 • 1.Starptautiskais kvalitātes kontroles standarts
  • Kvalitātes kontroles sistēmas elementi revidentu praksē
 • Revīzijas kvalitātes pamatnostādnes: revīzijas kvalitātes pamatelementi
  • Revīzijas kvalitātes jēdziens
  • Revīzijas kvalitātes galvenie akcenti
 • Revīzijas process saskaņā ar Starptautiskajiem revīzijas standartiem. Biežāk sastopamie problēmjautājumi dažādos revīzijas posmos.
  • 1. Risku izvērtēšanas posms
   • Darba uzdevuma akceptēšana un turpināšana
   • Revīzijas stratēģija
   • Būtiskums
   • Risku veidi (pastāvošais, nozīmīgs, krāpšanās), to identificēšana un novērtēšana
   • Uzņēmuma IKS novērtēšana
   • Profesionālais spriedums un skepse
  • 2. No risku izvērtējuma izrietošās darbības
   • Atbilstošs revīzijas plāns
   • Revīzijas darba dokumentēšana
   • Rakstiski apliecinājumi
  • 3. Noslēguma un ziņojuma sagatavošanas posms
   • Revīzijas pierādījumu izvērtēšana
   • Sazināšanās ar personām, kam uzticēta uzņēmuma pārvalde
   • Neatkarīgu revidentu ziņojums
  • 4. Biežāk identificētās kļūdas revīzijas kvalitātes kontroļu ietvaros
 • 2400.Starptautiskais pārbaudes uzdevumu standarts (pārskatīts): finanšu pārskatu pārbaudes uzdevumi