Kvalifikācijas eksāmena “Grāmatvedība” sagatavošanas kursi

Datums: 5., 12., 18.septembrī plkst. 9.30 – 15.00
Cena: 180 € + PVN
Pasniedzēja: Natālija Zaiceva, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, LZRA valdes locekle

Seminārs paredzēts zvērinātu revidentu palīgiem, lai sagatavotos kvalifikācijas eksāmenam, lai kļūtu par zvērinātu revidentu, kā arī citiem interesentiem.

PROGRAMMA

5.septembrī

I Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatjautājumi

Grāmatvedības uzskaites starptautiskās sistēmas

Naudas nākotnes vērtība (diskontēšana)

Finanšu pārskatu sagatavošanas un sastādīšanas pamatprincipi

Darbības turpināšanas princips

Gada pārskata sastāvdaļas un finanšu pārskatu elementi

Peļņas vai zaudējuma aprēķina shēmas

Grāmatvedības politika, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdas

II Bilances posteņu uzskaite

Ilgtermiņa aktīvi

Bilances posteņi: atzīšanas kritēriji, to sākotnēja atzīšana un turpmāka novērtēšana. Citas uzskaites nianses.

Nemateriālie ieguldījumi

Pamatlīdzekļi

Ieguldījuma īpašumi

Ilgtermiņa finanšu investīcijas

Aizņēmumu procentu kapitalizācija

 

12.septembrī

Apgrozāmie līdzekļi un saistības

Krājumi (ražošanas pašizmaksa, zudumi, inventarizācija)

Dzīvnieku un augu uzskaite

Pārdošanai turētie ilgtermiņa ieguldījumi

Debitori

Naudas līdzekļi un īstermiņa finanšu ieguldījumi

Apgrozāmo līdzekļu pārvaldība un analīze

Uzkrājumi, iespējamas saistības un iespējamie aktīvi

Kreditori

Nākamo periodu ieņēmumi

Saņemto finansiālo atbalstu, ziedojumu un dāvinājumu novērtēšana un atspoguļošana finanšu pārskatā

Noma (operatīva un finanšu)

 

 

18.septembrī

III Ieņēmumu atzīšana un novērtējums

Ieņēmumi

Preču pārdošana

Ilgtermiņa līgumu uzskaite

Pakalpojuma sniegšana

Autoratlīdzība, procenti, dividendes

15.SFPS ieviešana

 

IV Papildus informācijas atklāšana

Darījumi ārvalstu valūtās

Notikumi pēc pārskata gada

Starpperiodu finanšu pārskats

 

Praktisko uzdevumu risināšana