Kvalifikācijas eksāmena “Tiesības” sagatavošanas kursi

Datums: 25., 29.maijā, 1.jūnijā plkst. 9.30 – 14.30
Cena: 180 € + PVN
Pasniedzējs: Jānis Pūce, zvērināts advokāts

 

Seminārs paredzēts zvērinātu revidentu palīgiem, lai sagatavotos kvalifikācijas eksāmenam, lai kļūtu par zvērinātu revidentu, kā arī citiem interesentiem.

PROGRAMMA

25.maijā

  1. Komerctiesības:
    1. komerctiesību jēdziens un piemērošana;
    2. komerctiesību principi;
    3. komerctiesību avoti
  2. Komerclikums:

2.1. komersants un komercdarbība;

2.2. prokūra un parastā komercpilnvara;

2.3. valde un valdes atbildības jautājumi;

2.4. galvenais par komersantu veidiem;

2.5. komersantu reorganizācija;

2.6 komercdarījumi (vispārīgie noteikumi, īpašie noteikumi, komercdarījumu veidi)

29.maijā

1. Darba likums:

1.1. pamatprincipi, līgums, t.sk. speciālie noteikumi, valde – darba līgums, pilnvarojuma līgums, cits civiltiesisks līgums;

1.2. līgumu formas ar valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļiem;

1.3. darba laiks un atvaļinājumu piešķiršana

  1. Maksātnespējas likums:

2.1. maksātnespējas pieteikuma iesniegšana;

2.2. tiesiskās aizsardzības procesa regulējums;

2.3. kreditoru prasījumi un to segšanas kārtība

 

1.jūnijā

  1. Civillikums:

1.1. Lietu tiesības – pamatprincipi, izpratne piemērošanā; īpašuma aprobežojumi un servitūti;

1.2. Saistību tiesības – tiesiski darījumi; līgumu veidi; saistību tiesību pastiprināšana un aizsardzība; procenti; solidārā atbildība