Uzņēmuma grāmatvedību regulējošo 775. MK Noteikumu 15 nodaļās ietverto posteņu, darījumu un notikumu uzskaites, atzīšanas, novērtēšanas un informācijas sniegšanas finanšu pārskatos prasību apskats

Datums: 11.jūlijā plkst. 9.30 – 14.30
Cena: 78 € + PVN
Pasniedzēja: Sandra Dzerele, zvērināta revidente, Mg.oec., LZRA Kvalitātes komitejas locekle

PROGRAMMA

 1. Jaunās prasības nekustamo īpašumu uzskaitē, novērtēšanā un informācijas sniegšanā.
 2. Nekustamo īpašumu nolietojuma uzskaites īpanības finanšu grāmatvedībā un nodokļu aprēķiniem
 3. Kādi pamatlīdzekļi uzrādāmi postenī “Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces” un uzņēmuma ienākuma nodokļa ietekme pie kļūdainas pamatlīdzekļu klasifikācijas.
 4. Jaunā alternatīvā metode pamatlīdzekļu novērtēšanā un pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerves alternatīvā uzskaite, norakstīšana, informācijas sniegšana finanšu pārskatos un uzņēmuma ienākuma nodokļa ietekme.
 5. Finanšu palīdzības uzskaite atbilstošām grāmatvedības politikām un to ietekme uz darbības rezultātiem.
 6. Labvēlīgi vai nelabvēlīgi notikumi pēc bilances datuma un to atšķirīga grāmatvedības uzskaite un informācijas sniegšana.
 7. Grāmatvedības politikas, aplēses un to maiņa, kļūdu labojumi grāmatvedības uzskaitē un nodokļu ietekme uz tiem.
 8. Ārkārtas dividendes, to būtība un nodokļu ietekme.
 9. Dzīvnieku vai augu, mežu un mežaudzes uzskaites, atzīšanas un novērtēšanas īpanības grāmatvedībā.
 10. Uzkrāto atvaļinājuma izmaksu uzskaite un nodokļu ietekme.
 11. Prasības informācijas sniegšanai par iespējamām saistībām un iespējamiem aktīviem.
 12. Būvniecības līgumu un citu ilgtermiņa pakalpojumu līgumu uzskaites prasības.
 13. Kā grāmatvedībā atspoguļot iespēju nošķirt pētniecības un attīstības psomus un to atšķirīgā grāmatvedības uzskaite.
 14. Finanšu nomu veidi, tai skaitā atgriezeniskā noma, to būtība, kopīgais un atšķirīgais grāmatvedības uzskaitē.
 15. Uzņēmumu reorganizācija un to atspoguļošanas īpatnības.