3 dienu īsais finanšu grāmatvedības kurss

Laiks: 6., 13., 22.februārī plkst. 10.00 – 16.00
Cena: 250 € + PVN
Pasniedzēja:
Nelda Janoviča – Mg.oec., zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante, sertificēts koučs.
Vairāk kā 25 gadu praktiska darba stāžs finanšu, nodokļu un grāmatvedības jomās, t.sk. praktiska pieredze VID audita darbā un tā vadīšanā, auditu pārsūdzību un tiesu praksē. Profesionālu rakstu autore, semināru un kursu vadītāja.

PROGRAMMA

  1. Finanšu pārskatu posteņu uzskaite grāmatvedībā un atspoguļošana gada pārskatā

Ilgtermiņa ieguldījumi Nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi, bioloģiskie aktīvi, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi. Avansi. Izveide.

Apgrozāmie līdzekļi Krājumi, pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi, debitori, īstermiņa finanšu ieguldījumi, nauda. Avansi. Pašizmaksa.

Pašu kapitāls Pamatkapitāls, ilgtermiņa ieguldījumu un finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve, likumā noteiktās un pašu noteiktās rezerves. Nesadalītā peļņa.

Uzkrājumi dažāda veida saistībām.

Kreditori Ilgtermiņa un īstermiņa kreditori. Aizņēmumi no kredītiestādēm. Citi aizņēmumi (finanšu noma u.c.). Saņemtie avansi. Parādi radniecīgām un asociētām sabiedrībām. Nodokļi. Nākamo periodu ieņēmumi. Neizmaksātās dividendes. Uzkrātās saistības, t.sk. atvaļinājumiem. Nodokļi.

 

Kļūdu labojumi dažādās situācijās un finanšu posteņos, ietekme uz nodokļiem.

  1. Gada pārskats 2018

Iesniegšana EDS.

16.01.2018. grozījumi MK noteikumos Nr.399 „Noteikumi par sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu vai konsolidēto finanšu pārskatu elektroniskā noraksta formu”

Jaunākā informācija par šobrīd notiekošajiem uzlabojumiem VID EDS sistēmā un paredzamajām izmaiņām, uzlabojumiem.

Aizpildīšanas ieteikumi un paraugi.

Situāciju apskats.

  • Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums un pēdējā deklarācija

Īss atgādinājums par likuma vispārējiem principiem.

Likuma un saistošo MK noteikumu prasību apskate pa jautājumu grupām (nesaistītie izdevumi – soda naudas u.c.; personāla ilgtspējas izdevumi; nedrošie debitoru parādi; aizdevumi saistītām personām; atvieglojumi ziedotājiem; reorganizācija u.c.).

VID Uzziņas, kas attiecas uz konkrēto tēmas grupu.

Uzrādīšana deklarācijas rindās.

Situācijas, piemēri.

 

Atbildes uz jautājumiem

Mērķis un IEGŪSTAMĀS PRASMES:

Padziļināt un paplašināt prasmes saimniecisko situāciju izpratnē, likumu lasīšanas un piemērošanas praksē, grāmatvedības un nodokļu uzskaitē, “izpratnes atslēgas”, domāšanas principi un mehānismi pareizas nodokļu un finanšu uzskaites nodrošināšanai.

 

Dalībnieki varēs saņemt atbildes uz jautājumiem arī ārpus kursu tēmas apjoma. Elektroniski tiks nodrošināti ar dažādiem praktiskiem darba rīkiem finanšu pārskatu un naudas plūsmas sastādīšanā u.c. praktiski noderīgiem dokumentiem.