Aktuālais un atkārtojamais par 2017.gada pārskatu sagatavošanu

Datums: 8.decembrī plkst. 9.30 – 14.30
Cena: 78 € + PVN
Pasniedzēja: Sandra Dzerele, zvērināta revidente SIA “Sandra Dzerele un partneris”, Mg.oec., MBA

PROGRAMMA

 1. Uz gada pārskatu sagatavošanu attiecināmie normatīvie akti
 2. Patiesa un skaidra priekšstata jēdziens un tā būtība sagatavojot finanšu pārskatus
 3. SFPS piemērošanas tiesības, pienākums un prasības
 4. Vispārējās finanšu pārskatu sagatavošanas prasības
 5. Sabiedrību un Koncernu iedalījums kategorijās
 6. Īpaši noteikumi par kritērijiem
 7. Finanšu pārskata sastāvs atkarībā no Sabiedrības un koncerna kategorijas
 8. Ilgtermiņa aktīvi, to uzskaites, novērtēšanas un alternatīvās novērtēšanas prasības, posteņu klasifikācijas iespējas un raksturīgākās kļūdas (nemateriālie aktīvi, nekustamie īpašumi, tehnoloģiskās ierīces un iekārtas u.c.)
 9. Krājumu, tai skaitā dzīvnieku, augu, meža uzskaites un novērtēšanas prasības, posteņu klasifikācija un to alternatīvās uzskaites iespējas
 10. Radniecīgo, asociēto un saistīto sabiedrību atšķirības un to klasifikācijas prasības bilancē
 11. Uzkrājumi un uzkrātās saistības, to sastāvs, kopīgais un atšķirīgais
 12. Peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņu, klasifikācijas īpatnības un uzrādīšana
 13. Kārtējās un ārkārtas dividendes, to atšķirīgā būtība, specifiskās noteikšanas prasības un attiecīgi arī atšķirīgā uzrādīšana finanšu pārskatos
 14. Finanšu pārskata pielikumi un atklājamā informācija atkarībā no Sabiedrības iedalījuma kategorijās saskaņā ar likuma un MK339 prasībām
 15. Atvieglojumi un atbrīvojumi mikrosabiedrībām
 16. Vadības ziņojumā iekļaujamās informācijas prasības
 17. Gada pārskatu, noformēšana, parakstīšana, apstiprināšana un iesniegšana
 18. Gada pārskatu un Konsolidēto gada pārskatu revīzija vai ierobežotā pārbaude, to atšķirības
 19. Konsolidētā gada pārskata sagatavošanas prasības
 20. Koncerna būtība, to veidi, kontroles vai būtiska ietekmes atšķirības
 21. Kādām sabiedrībām iestājas pienākums sagatavot konsolidēto gada pārskatu un kādos gadījumos šīs sabiedrības drīkst piemērot atbrīvojumus, lai nesagatavotu konsolidēto pārskatu
 22. Asociētās sabiedrības un to prasības iesaistīt konsolidācijā
 23. Konsolidācijas procedūras un to atsevišķas īpatnības
 24. Nemateriālās vērtības uzrādīšanas un novērtēšanas īpatnības