Finanšu pārskatu sagatavošana pēc SFPS (2 dienas)

Datums: 19., 20.augustā plkst. 9.30 – 14.30
Cena: 165 € + PVN
Pasniedzēja: Terēze Labzova – Ceicāne, zvērināta revidente SIA PricewaterhouseCoopers, FCCA

PROGRAMMA

Seminārs būs galvenokārt mērķēts uz gada pārskata sagatavošanu saskaņā ar SFPS un tajā obligāti atklājamo informāciju par pārskata gadu, kas sākas 2019.gada 1.Janvārī vai vēlāk. Papildus kā atsevišķa sadaļa pirmās dienas sākumā tiks apskatīti jaunie standarti, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī un vēlāk, tomēr vēl netiks piemēroti 2019.gada finanšu pārskata sagatavošanā.

  1. diena

– SFPS jaunumi (iespējams apmeklēt atsevišķi no visa kursa; garums aptuveni 1.5 stundas)
– Finanšu pārskatu sagatavošanas pamatprincipi un pamatpieņēmumi
– Finanšu pārskata sastāvdaļas pēc SFPS un nepieciešamība iekļaut papildus sadaļas
– Finanšu pārskata struktūra
– Papildus atklājamā informācija, pirmo reizi piemērojot SFPS (tiks detalizēti apskatīts arī 1.SFPS “Starptautisko finanšu pārskatu standartu piemērošana pirmo reizi”)

– Praktiski soļi, kas veicami, pirmo reizi ieviešot SFPS

2. diena
– Pamatpārskatu sastāvs
– Pielikumu saturs un pielikumos atklājamā informācija (detalizēts atklājamās informācijas saraksts ar skaidrojumiem un piemēriem)

– Riska vadības politikas

Seminārā teorijas daļas tiks papildinātas ar faktisku pārskatu analīzi, detalizēti izvērtējot publiski pieejamos Latvijas Republikā reģistrētu uzņēmumu pārskatus. Attiecībā uz jaunajiem standartiem tiks apskatīta starptautiski pieejamā labā prakse.
Kā izdales materiāls tiks piedāvāts finanšu pārskata paraugs latviešu valodā, kuru, pielāgojot individuāla uzņēmuma īpatnībām, var izmantot par pamatu gada pārskata turpmākai izstrādei.