Kurss Grāmatvedības pamati: 2.līmenis

10., 13., 17., 19., 26.septembrī
10., 12., 15., 17., 22., 24., 29.oktobrī

plkst.9.30 – 14.30

Cena: 450 € (mācību maksai netiek piemērots PVN; iespējams maksu dalīt daļās),
Pasniedzēja: Ingura Doble, zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante

GRĀMATVEDĪBAS PAMATI: 2.līmenis ir akreditētas izglītības programmas daļa.

Mērķis:
padziļināt un paplašināt grāmatvedības speciālistu ar nelielu pieredzi izpratni un prasmes grāmatvedības uzskaitē un saimniecisko situāciju izpratnē, kā arī pilnveidot zināšanas nodokļu aprēķiniem.

Programmas absolventi, kas sekmīgi nokārtojuši pārbaudes darbus, saņem valsts Apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

Programma:

1. Ilgtermiņa ieguldījumi (nemateriālie ieguldījumi, pamatlīdzekļi, ieguldījuma īpašumi, bioloģiskie aktīvi, ilgtermiņa finanšu ieguldījumi).

2. Apgrozāmie līdzekļi (krājumi, pārdošanai turēti ilgtermiņa ieguldījumi, debitori, īstermiņa finanšu ieguldījumi, nauda). Pašizmaksas aprēķins.

3. Pašu kapitāls (pamatkapitāls, akcijas (daļu) emisijas uzcenojums, ilgtermiņa ieguldījumu un finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezerve, likumā noteiktās un pašu noteiktās rezerves. Nesadalītā peļņa.).
Uzkrājumi (pensijām un tamlīdzīgām saistībām. Uzkrājumi nodokļiem. Citi uzkrājumi.).

4. Kreditori (Ilgtermiņa un īstermiņa kreditori. Aizņēmumi no kredītiestādēm. Aizņēmumi pret obligācijām. Citi aizņēmumi. Saņemtie avansi. Parādi radniecīgām un asociētām sabiedrībām. Nodokļi. Nākamo periodu ieņēmumi. Neizmaksātās dividendes. Uzkrātās saistības.)

5. Gada pārskats (GP). Pareiza GP noformēšana. Uzrādāmā un neuzrādāmā informācija. Gada pārskata sastādīšanas tehnika un secīgie soļi. Praktiska GP noformēšana.

6. Finanšu analīzes rādītāji. Aprēķins, novērtējums, ietekme.