Kurss Starptautiskie finanšu pārskatu standarti

4., 6., 11., 18., 25., 27.septembrī
2., 4., 11., 16., 23., 30.oktobrī
6., 13., 20., 22., 27.novembrī
4., 11., 13., 18.decembrī
plkst. 14.30 – 19.30
Cena: 1630
(maksai netiek piemērots PVN; maksu iespējams dalīt daļās)

Pasniedzējas: Armine Movsisjana; Terēze Labzova – Ceicāne; Inga Lipšāne

 

Pieredzējuši pasniedzēji dos Jums iespēju izprast un apgūt labāko starptautiski atzīto praksi grāmatvedības jomā. Mācību programma ir sastādīta, balstoties uz Lielbritānijas sertificētu grāmatvežu kvalifikācijas programmu, un ir saskaņā ar ACCA prasībām.

Salīdzinot ar ACCA, Starptautisko Finanšu Pārskatu Standartu (turpmāk tekstā – SFPS) kurss neietver atsevišķus priekšmetus – finanšu vadību, finanšu analīzi, nodokļus, likumus, biznesa analīzi. Taču kurss aptver praktiski visus grāmatvedības priekšmetus (izņemot pašus grāmatvedības pamatus) un finanšu pārskatu sagatavošanu – tās ir plašas un dziļas grāmatvedības zināšanas, dziļa izpratne par starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, prasme lasīt un izprast standartus, izmaiņas, piemērot tos praksē. Kurss ir veidots līdzīgi kā ACCA kursi – ar lekcijām, kurās apskata galvenos principus, aspektus, jomas un praktiskiem piemēriem standartu pielietošanā – gan kopā nodarbībās, gan individuāli patstāvīgajos darbos.
SFPS kursu var apgūt latviešu valodā atšķirībā no ACCA.

PROGRAMMA:

Starptautiskie pārvaldes avoti
SGSP un regulējošās pamatnostādnes
Finanšu pārskatu sniegšanas konceptuālās pamatnostādnes
Finanšu pārskatu sastāvdaļas
Ieņēmumu atzīšana
Pamatlīdzekļi un Ieguldījuma īpašumi
Nomas līgumu uzskaite
Nemateriālie aktīvi un nemateriālā vērtība
Krājumi un būvlīgumi
Uzkrājumi un iespējamās situācijas
Finanšu instrumenti
Nodokļu uzskaite
Ārvalstu valūtas pārrēķināšana
Lauksaimniecības uzskaite
Finanšu pārskatu sniegšana un pārējās informācijas atklāšana
Publisku finanšu pārskatu sniegšana
Darbības finansiālo rezultātu sniegšana
Peļņa par akciju
Dažādi standarti: informācijas atklāšana par saistītajām pusēm, segmentiem un maksājumiem ar akcijām
Finanšu pārskati atsevišķiem uzņēmumiem
Naudas plūsmas pārskati
Finanšu pārskati apvienotiem uzņēmumiem un kopuzņēmumiem
Grupas uzbūve
Konsolidētā bilance
Meitas uzņēmumu iegāde
Konsolidētais pelņas vai zaudējumu aprēķins, asociētie uzņēmumi un kopuzņēmumi