Kurss Grāmatvedības pamati: 1.līmenis (80 ak. stundas)

No 14.maija līdz 20.jūnijam
pirmdienās un trešdienās plkst. 9.30 – 14.30

Cena: 550 € (mācību maksai netiek piemērots PVN; iespējams maksu dalīt daļās)
Pasniedzēja: Ingrīda Pētersone, zvērināta revidente, LLU Grāmatvedības un finanšu katedras lektore, SIA Audits Pluss valdes locekle,

Šie grāmatvežu kursi ir Jūsu pirmais solis ceļā uz grāmatveža sertifikātu!

Grāmatvedības pamati: 1.līmenis ir akreditētas izglītības programmas pirmā daļa.

Mērķis
Sniegt zināšanas un veidot prasmes un iemaņas darbam uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) finanšu grāmatvedības uzskaitē.

Mērķauditorija
Iesācēji bez priekšzināšanām vai pavisam nelielām zināšanām grāmatvedībā.

Uzdevumi
1. Nodrošināt katram kursantam iespējas apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas darbam finanšu grāmatvedībā.
2. Veidot patstāvīgā darba iemaņas uzņēmuma finansiāli saimnieciskās darbības uzskaitē un pārskatu sagatavošanā.

Programma

Grāmatvedība, tās nozīme un uzdevumi

1.Grāmatvedības uzdevums brīvā tirgus apstākļos.
2. Uzskaites izveidošanās cēloņi un nepieciešamība.
3. Grāmatvedību reglamentējošie likumi.
4. Uzskaites pamats – darījumu reģistrācija un noformēšana ar dokumentiem.
5. Dokumentu loma grāmatvedībā.

Grāmatvedības pārskati

1.Grāmatvedības bilances raksturojums un reglamentējošie nosacījumi.
2.Bilances aktīva un pasīva saturs.
3.Izmaiņas grāmatvedības bilancē.
4.Peļņas vai zaudējumu aprēķina saturs.

Grāmatvedības konti un divkāršais ieraksts

1.Grāmatvedības konti, to uzbūve.
2.Grāmatvedības formas.
3.Kontu plāns.
4.Aktīvie un pasīvie konti.
5.Divkāršais ieraksts un tā attēlojumi dokumentā.
6.Kontu korespondence.
7.Sintētiskie un analītiskie konti.
8.Kontu iedalījums: Bilances un operāciju konti.

Saimniecisko darījumu dokumentācija

1.Noteikumi par uzņēmumu grāmatvedības kārtošanu un organizāciju.
2.Dokumentu raksturojums, to rekvizīti, veidi.
3.Noteikumi dokumentu veidlapu pielietošanai.
4.Dokumentu sastādīšanas noteikumi.

Kases operāciju uzskaite

1.Kases operāciju uzskaites noteikumi.
2.Kases dokumenti, kases grāmata.
3.Skaidras naudas darījumu noformēšana ārvalstu valūtā.
4.Kontu korespondence.

Bankas operāciju uzskaite

1.Kontu atvēršana bankā.
2.Bankas izraksts.
3.Bankas dokumenti skaidras un bezskaidras naudas darījumos.
4.Kontu korespondence.

Krājumu uzskaite

1.Krājumu sastāvs un veidi.
2.Krājumu novērtējums.
3.Materiālā atbildība krājumu glabāšanas vietās.
4.Krājumu uzskaite, pārskati.
5.Kontu korespondence.

Norēķinu par prasībām pret personālu uzskaite

1.Norēķu uzskaites kārtība ar norēķinu personām.
2.Naudas izsniegšana norēķinu personām.
3.Avansa norēķinu sastādīšana, pieņemšana grāmatvedībā.
4.Kontu korespondence.

Uzskaite norēķinos ar pircējiem un pasūtītājiem

1.Norēķinu uzskaites dokumentācija.
2.Norēķinu ar pircējiem un pasūtītājiem prasību dzēšana.

Nākamo periodu izdevumu uzskaite

1.Nākamo periodu uzskaites kritēriji.
2. Kontu korespondence.

Norēķinu ar kreditoriem uzskaite

1.Norēķinu uzskaites dokumentācija.
2.Norēķini par aizņēmumiem.
3.Saņemto avansu uzskaite.
4.Piegādātāju prasību uzskaite un to dzēšana.
5.Norēķinu par darba samaksu un ieturējumiem uzskaite.
6.Norēķinu par nodokļiem uzskaites kārtība.

Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite

1.Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi
2.Pamatlīdzekļu un mazvērtīgo priekšmetu uzskaite.
3.Ilgtermiņa finansu ieguldījumi.
4.Kontu korespondence.

Bilances pašu kapitāla sastāvdaļas

1.Pamatkapitāla izveidošanas un uzskaites principi.
2.Rezerves kapitāla veidošana.
3.Nesadalītā peļņa
4.Kontu korespondence

Saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaite

1.Tirdzniecības ieņēmumu uzskaite.
2.Ieņēmumu uzskaite darījumos ar kokmateriāliem.
3.Ieņēmumus samazinošās atlaides.
3.Pārējo uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaite.
4.Kontu korespondence

Saimnieciskās darbības izdevumu uzskaite

1.Izdevumu uzskaites sadalījuma pamatprincipi.
2.Izejvielu, materiālu un preču uzskaite.
3.Personāla izmaksu uzskaite.
4.Sociālo izmaksu un nodokļu uzskaite.
5.Administrācijas izdevumu uzskaite.
6.Pārskata periodā iekļaujamo iepriekšējo periodu izdevumu uzskaite.
7.Kontu korespondence

Dažādu ieņēmumu un izdevumu uzskaite

1.Ieņēmumi no procentiem, ziedojumiem un dāvinājumiem.
2.Ieņēmumi un zaudējumi no valūtas kursa svārstībām.
3.Peļņa vai zaudējumi no ārzemju valūtas pirkšanas vai pārdošanas.
4. Saņemto un samaksāto procentu uzskaite.
5.Citi ieņēmumi un izdevumi.
6.Ar saimniecisko darbību nesaistīto izdevumu uzskaite.

Ārkārtas ieņēmumu un izdevumu uzskaite

1.Likumdošanas prasības ārkārtas ieņēmumu un izdevumu uzskaitei.
2.Ārkārtas situāciju izvērtēšanas principi un kontu korespondence.

Peļņas vai zaudējumu uzskaite

1.Uzņēmuma ieņēmumu un izdevumu salīdzināšana
2.Peļņas vai zaudējumu aprēķina darba tabulas sastādīšana.
3.Kontu slēgšanas shēma.
4.Kontu korespondence.

Gada (finanšu) pārskata sastādīšanas darbi grāmatvedībā

1.Likumdošanas prasības gada pārskata sastādīšanai.
2.Gada (finanšu) pārskata sastāvdaļas.
3.Gada pārskata sastādīšanas priekšdarbi.
4.Peļņas vai zaudējumu aprēķina un pārskata bilances sastādīšana.
5.Gada pārskatā ietveramā informācija un pielikumi.

Likumdošanas prasības grāmatvedības darbā, pārskatu un deklarāciju sastādīšanā

1. Darījuma dokumentu juridiskā formas, to ietekme uz grāmatvedības operāciju novērtējumu.
2. Komerclikuma prasību saistība ar komercsabiedrību grāmatvedību.
3. Civillikums, tā ietekme un saistība ar grāmatvedību.
4. Darba likuma prasības grāmatvedības darba organizēšanā.
5. Nodokļu deklarāciju un pārskatu sastādīšana.

Noslēguma pārbaudījums