Andrejs Ponomarjovs

Andrejs Ponomarjovs

Izglītība

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes (LU EVF) Grāmatvedības institūts, Uzskaites teorijas apakšnozare – Ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.)
Rīgas Tehniskā universitāte, Uzņēmējdarbības vadīšana programma – Ekonomikas maģistra grāds (diploms ar izcilību)
Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas fakultāte – Inženierzinātņu bakalaura grāds ekonomikā, Inženiera ekonomiska kvalifikācija (diploms ar izcilību)
Profesionālo finanšu menedžeru institūts, Lielbritānija, profesionālā iekšējā auditora diploms (DipPIA)
Profesionālo finanšu menedžeru institūts, Lielbritānija, profesionālā iekšējā auditora sertifikāts (DipCPIA)
Apmācības kursi neatkarīgās revīzijas un tās uzraudzības jomā. World Bank Centre for Financial Reporting Reform (“CFRR”) projekta ietvaros Pērnavā, Igaunijā un Vīnē.
Apmācības kurss Starptautiskie revīzijas standarti (SRS). World Bank Centre for Financial Reporting Reform (“CFRR”) un BPP projekta ietvaros Rīgā.
Apmācības kurss Starptautiskie finanšu pārskatu standarti. World Bank Centre for Financial Reporting Reform (“CFRR”) un BPP projekta ietvaros Rīgā.

Dalība profesionālajās organizācijās

Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija – sertificēts profesionāls grāmatvedis
LRGA sertifikāts Nr. 40. No 2013. gada LRGA valdes priekšsēdētājs (prezidents).

Darba vieta

SIA “Nexia Audit Advice” – partneris, valdes priekšsēdētājs, ģenerāldirektors, atbildīgs par korporatīvās politikas un prakses attīstības jautājumiem, kā arī personāla profesionālo apmācību
No 2006. gada RISEBA docents (docētie kursi: Audits, Komercdarbības ētika)
No 2009. gada LR Revīzijas konsultatīvās padomes (RKP) priekšsēdētājs, AS Nasdaq Rīga pārstāvis RKP

Darba pieredze/Lektora prakse

No 2002.-2006. gadam lektors LU EVF Grāmatvedības institūtā
No 2006.-2010. gadam docents LU EVF Grāmatvedības un audita katedrā.
No 2010.-2011. gadam vadošais pētnieks Biznesa augstskolā TURĪBA
No 2016. gada docents Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā RISEBA.
Pēdējos 6 gados publicēti 9 raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos, 20 populārzinātniskās publikācijas un 12 konferenču tēzes par grāmatvedības un revīzijas jautājumiem.

Izdotās mācību grāmatas

“Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika”, izdota “LU Akadēmiskais apgāds”; 2015.gada papildinātais izdevums publicēts LRGA un LZRA mājas lapās:
http://www.lrga.lv/lrga-jaunumi/gramatvezu-un-revidentu-profesionala-etika.html
http://lzra.lv//ētikas-kodeks.html
Mācību līdzeklis: “Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika: apmācības metodes”, publicēts LRGA un LZRA mājas lapās:
http://www.lrga.lv/lrga-jaunumi/gramatvezu-un-revidentu-profesionala-etika-apmacibas-metodes.html
http://lzra.lv//ētikas-kodeks.html

Profesionālo semināru vadīšana 2016. un 2017.gadā

LRGA, LZRA IC, SIA “MKC Vērtspapīri” un SIA “Nexia Audit Advice” vadīti semināri par tēmām:

Gada pārskata šablons saskaņā ar jaunā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma un MK noteikumu par tā piemērošanu prasībām
Izmaiņas uzņēmuma grāmatvedības politikā un citos grāmatvedības organizācijas dokumentos saskaņā ar jauno Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un MK noteikumiem par šī likuma piemērošanu
Jauns gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, jaunie MK noteikumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”